EU uudistaa arvopaperimarkkinoiden toimintaa

Rahoitusvälineiden markkinoita sääntelevä MiFID II –direktiivi ja siihen liittyvä asetus (MiFIR) muuttavat jatkossa merkittävästi sijoituspalveluyritysten ja markkinapaikkojen toimintaa. Säädösten kansalliseen voimaan saattamiseen liittyvä lainsäädännön uudistuspaketti on parhaillaan lausuntokierroksella. Tavoitteena on lisätä kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, tehokkuutta ja luotettavuutta kaikkien rahoitusvälineiden osalta.

​Nykyiseen sijoituspalvelulakiin on tulossa useita muutoksia, jotka vahvistavat sijoittajansuojaa. Lakiin kirjataan muun muassa vaatimus, jonka mukaan sijoituspalveluyrityksen on varmistettava, että asiakkaille sijoitusneuvontaa antavilla henkilöillä on asianmukainen ammattipätevyys tehtävään.

Johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta toteaa, että Finanssialan Keskusliitto on jo pitkään suositellut jäsenilleen, että kaikki sijoituspalvelutehtävissä toimivat suorittavat joko sijoituspalvelututkinnon tai sitä vaativamman sijoitusneuvojan tutkinnon.

Lakiin ehdotetaan nykyistä tarkempia säännöksiä sijoituspalveluiden tarjonnassa mahdollisesti esiintyvien eturistiriitojen hallinnasta ja kannustimien käytöstä. Laki sisältää myös aiempaa yksityiskohtaisempia säännöksiä asiakkaalle tarjottavien sijoitustuotteiden ja -palvelujen soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arvioinnista.

Kokonaan uutta laissa on rahoitusvälineitä kehittävien ja niitä jakelevien sijoituspalveluyritysten velvollisuus varmistaa tuotteen sopivuus aiotulle asiakaskohderyhmälle tuotteen koko elinkaaren ajan.

Arvopaperikaupalle uudet säännöt

Sääntelyn tavoitteena on saada mahdollisimman suuri osa arvopaperikaupasta järjestäytyneille markkinapaikoille OTC-kaupankäynnin sijaan. Uusien sääntöjen myötä markkinarakenne uudistuu ja kaupankäynnin läpinäkyvyys lisääntyy. Uutena säädettäisiin organisoidun kaupankäynnin järjestämisestä, pk-yritysten kasvumarkkinasta sekä erilaisten raportointipalveluiden toiminnasta.

Lakiin sisältyy lisäksi säännöksiä huippunopeasta kaupankäynnistä ja kauppaselvityksen avautumisesta kilpailulle.

Pekonen-Ranta sanoo, että sääntelyuudistus on mittava kokonaisuus sijoituspalveluita tarjoavien ja rahoitusvälineitä välittävien finanssialan yritysten kannalta. ”Uudistus tuo mukanaan uusia oikeuksia ja velvollisuuksia myös asiakkaille. Esimerkiksi kaikkien rahoitusvälinekauppaa käyvien finanssialan ulkopuolisten yritysten tulee vuoden loppuun mennessä hankkia kansainvälinen kaupparaportoinnin LEI-tunnus. Muuten ne eivät voi käyttää toiminnassaan johdannaissopimuksia.”

”Koko sääntelyuudistus edellyttää finanssialan yrityksiltä merkittäviä järjestelmä- ja menettelytapamuutoksia. Kansallinen sääntely on tärkeää saada hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti, sillä lakiuudistukset ovat tulossa voimaan vuoden 2018 alussa.”

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat