Eurooppalaisilla vakuutusyhtiöillä ristiriitaiset tunteet Solvenssi II -sääntelystä

Kaksi kolmasosaa Euroopan vakuutusyhtiöiden keskusjärjestön Insurance Europen (IE) kyselyyn vastanneista vakuutusyhtiöistä pitää Solvenssi II -sääntelyä hyödyllisenä. Toisaalta yli puolet yhtiöistä arvioi, että sääntely myös vaikeuttaa pitkäaikaisen vakuutusturvan tarjoamista.

Vakuutusyhtiöt arvioivat, että vuonna 2016 voimaantullut Solvenssi II -sääntely on auttanut riskinhallinnassa sekä varallisuuden ja velkojen järjestelyssä. Toisaalta pitkäaikaisten säästötuotteiden kauppaa sääntely on haitannut.

”Valtaosin tervetulleen Solvenssi II -uudistuksen ongelmat juontuvat siitä, että se viimeisteltiin finanssikriisin jälkimainingeissa. Tämä johti monessa kohdin ennakoitua tiukempiin vaatimuksiin”, sanoo Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari.

”Solvenssi II -kehikolle on sovittu kaksi tarkistuspistettä, ensimmäinen jo vuodelle 2018 ja seuraava vuodelle 2020. Alan toiveena on, että ylivarovaisiksi koettuja vaatimuksia lievennetään realistisemmalle tasolle. Tämä auttaa vakuutusturvan hyvän tarjoamisen lisäksi siinä, että ala voisi paremmin tukea sijoituksillaan siirtymää kestävän kehityksen maailmaan muun muassa ilmastotavoitteiden osalta.”

Solvenssi II uudisti henki- ja vahinkovakuutusyritysten vakavaraisuussääntelyä ja -valvontaa. Tuloksena on harmonisoitu kokonaisvaltainen ja riskiperusteinen vakavaraisuuskehikko, joka edistää EU:n sisäistä kilpailua, pääomien tehokasta hyödyntämistä sekä yritysten omaa riskienhallintaa.

IE:n kyselyyn vastasi maaliskuussa 87 vakuutusyhtiötä 17:stä EU-maasta.