EU

Eurooppalaisilta valvojilta suosituksia heikkenevän taloustilanteen myötä

Eurooppalaiset finanssivalvojat suosittavat riskiraportissaan varautumistoimia niin kansallisille valvojille, rahoituslaitoksille kuin muillekin markkinaosapuolille. Kuva: Shutterstock
  • Pankkien, vakuutusyhtiöiden ja arvopaperimarkkinoiden eurooppalaiset valvojat EBA, EIOPA ja ESMA korostavat, että talousnäkymien heikkeneminen, korkea inflaatio ja nouseva energian hinta ovat lisänneet finanssialan haavoittuvuutta.
  • Valvojat suosittavat 12.9. julkaistussa riskiraportissaan varautumistoimia niin kansallisille valvojille, rahoituslaitoksille kuin muillekin markkinaosapuolille.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittäviä haasteita Euroopan pandemianjälkeisen talouden elpymiselle. Sodan vaikutukset kansainväliseen kauppaan  yhdistettynä nouseviin energian ja hyödykkeiden hintoihin heikentävät kotitalouksien ostovoimaa. Pysyvän inflaation ja myös stagflaation riski on kohonnut.

Epävarmuustekijät ovat merkittävästi vaikuttaneet finanssialan riskiympäristöön ja lisänneet rahoitusmarkkinoiden heilahteluja. Pitkän matalien korkojen kauden jälkeen keskuspankit kiristävät rahapolitiikkaansa. Korkeiden rahoituskustannusten ja alhaisemman taloudellisen tuoton yhdistelmä voi aiheuttaa paineita valtioiden, yritysten ja kotitalouksien velan jälleenrahoitukselle, mikä puolestaan voi vaikuttaa negatiivisesti rahoituslaitosten lainasalkkujen luottokelpoisuuteen. Korkeasta inflaatiosta aiheutuva reaalituottojen aleneminen saattaa johtaa sijoittajien riskinottoon aikana, jona korkojen nousu käynnistää kauaskantoisemman salkkujen tasapainottamisen.

Rahoituslaitokset kohtaavat enenevässä määrin haasteita myös operatiivisessa toiminnassaan. Nämä liittyvät erityisesti kyberturvallisuuteen ja Venäjään kohdistuviin pakotteisiin. Rahoitusjärjestelmä on kuitenkin osoittautunut resilientiksi kasvavasta poliittisesta ja taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta.

Edellä mainittujen riskien ja haavoittuvuuksien valossa Euroopan valvontaviranomaisten Joint Committee -yhteiskomitea suosittaa kansallisia ​​viranomaisia, rahoituslaitoksia ja markkinatoimijoita ryhtymään seuraaviin toimiin:

  1. Rahoituslaitosten ja valvojien on jatkossakin varauduttava varojen laadun heikkenemiseen rahoitussektorilla. Näiden tulisi seurata kehitystä etenkin sellaisten varojen osalta, jotka hyötyivät väliaikaisista pandemianaikaisista elvytystoimista sekä varojen, jotka ovat erityisen alttiita heikkenevälle taloudelliselle tilanteelle, inflaatiolle sekä korkeille energian ja hyödykkeiden hinnoille.
  1. Ohjauskorkojen lisäkorotusten ja riskipreemioiden mahdollisen äkillisen nousun vaikutuksia rahoituslaitoksiin ja yleisesti markkinatoimijoihin on seurattava tarkasti.
  1. Rahoituslaitosten ja valvojien tulee seurata tarkasti inflaatioriskien vaikutuksia.
  1. Valvojien on jatkettava vähittäissijoittajiin kohdistuvien riskien seurantaa erityisesti sellaisissa tuotteissa, joissa kuluttajat eivät välttämättä täysin ymmärrä riskien laajuutta. Tämä koskee esimerkiksi kryptovaroja.
  1. Rahoituslaitosten ja valvojien tulee jatkaa ympäristö- ja kyberriskien huolellista hallintaa torjuakseen tietoturvaan ja liiketoiminnan jatkuvuuteen kohdistuvia uhkia.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan