Eurooppalaisten pankkijärjestöjen yhteinen julistus: Vastuullisuutta korostetaan

Eurooppalaiset pankkialan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt julkaisivat toukokuussa yhteisen julistuksen finanssialalla tehtävään työhön liittyvistä näkökulmista, mukaan lukien neuvontapalvelut. Yhteisellä julistuksella pankkialan sosiaalidialogin osapuolet nostavat esille hyviä käytäntöjä, joilla finanssialan palveluja voidaan vastuullisesti tarjota EU-maiden kansalaisille.

​Eurooppalaisella pankkisektorilla on tärkeä merkitys finanssialan vakauden, työpaikkojen luomisen sekä kasvun ja kehityksen varmistajana. Merkitys korostuu erityisesti nyt koronaviruksen aiheuttamissa kriisiolosuhteissa. Pankkialan sosiaalidialogin osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että yksi rahoituslaitosten keskeisistä tehtävistä on tarjota luotettavia ja vastuullisia finanssialan palveluja, jotka tukevat Euroopan pitkän aikavälin sosiaalista ja taloudellista kasvua.

”Työnantajien on kiinnitettävä erityistä huomiota finanssipalveluja tarjoavien työntekijöiden tarpeisiin ja haasteisiin finanssialan palveluja tarjottaessa. Julistuksessa nostetaan esille erityisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen merkitys silloin, kun arvioidaan asiakkaiden riskinottohalukkuutta ja tarjotaan heille sopivia finanssipalveluita”, sanoo Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava Jarmo Paananen.

Julistuksessa korostetaan tietosuojan, rahoitusalan sääntelyn noudattamisen, tietojenvaihdon, ammatillisen osaamisen ja ammattitaidon kehittämisen sekä tietoisuuden lisäämistä edistävien toimenpiteiden merkitystä luottamuksen ja vastuullisuuden osatekijöinä. Julistuksessa painotetaan myös hyvän johtamisen merkitystä sekä sitä, miten tärkeää on panostaa työhyvinvointiin, työympäristöön ja henkilöstöön.

Yhteinen julistus on hyvä esimerkki eurooppalaisten pankkialan järjestöjen yhteisestä edunvalvonnasta, jolla pyritään vahvistamaan pankkialan merkitystä ja mainetta sekä lisäämään luottamusta pankkitoimintaan. Yhteisessä julistuksessa korostetaan myös alan työntekijöiden keskeistä roolia ja yhteistyötä näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

”Suomalaiset finanssialan työmarkkinaosapuolet ovat käyneet jo monta vuotta vuoropuhelua alalla tehtävän työn tulevaisuudesta. Näitä hyviä kokemuksia on pyritty jakamaan myös eurooppalaisilla keskusteluareenoilla”, toteaa toimialapäällikkö Anu Sajavaara Paltasta. Palta vastaa finanssialan työehtoneuvotteluista ja -sopimuksista.

”Finanssialalla käynnissä oleva toimialamurros sekä lisääntynyt sääntely ovat haastaneet monin tavoin perinteiset työnteon muodot. Vuoropuhelua käydään nyt laajasti niin yritystasolla, kansallisella tasolla kuin eurooppalaisillakin foorumeilla. Rahoitusalan suomalaiset työmarkkinaosapuolet ovat sopineet, että kuluvan sopimuskauden aikana tarkastellaan toimialan vastuullisuuskysymyksiä, työssä jaksamista sekä työnteon uusien muotojen vaikutuksia toimihenkilöiden hyvinvointiin”, kertoo Union toiminnanjohtaja Minna Ahtiainen.

Koronapandemia vaikuttaa myös eurooppalaisen sosiaalidialogin kokouskäytäntöihin. Kokoukset on peruutettu lokakuuhun asti, mutta yhteyttä pidetään ja asioita valmistellaan osapuolten välillä etäyhteyksin. Pandemiatilanteen kehittymistä ja liikkumisohjeistuksia seurataan tarkasti ja yhteisen neuvottelupöydän ääreen palataan siinä vaiheessa, kun se on jälleen turvallista.

Linkki eurooppalaisten järjestöjen yhteiseen julistukseen