FA mukana valmistelemassa pankkisääntelyn tarkistamista

Valtiovarainministeriö on perustanut työryhmän valmistelemaan luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista. Lainmuutosten tarkoituksena on parantaa pankkien kykyä sietää häiriöitä. Sääntely liittyy niin sanottuun EU:n pankkipakettiin, joka taas on osa EU:n pankkiunionin viimeistelyä. Pankkipaketilla mm. toimeenpannaan Baselin pankkivalvontakomitean antamia standardeja osaksi EU-lainsäädäntöä.

Työryhmä valmistelee EU:n pankkipaketin kansallista täytäntöönpanoa. Lisäksi työryhmä kartoittaa, onko pankkisektorin lainsäädännössä muita tarpeita muutoksille, ja tekee siihen liittyvät lainsäädäntöehdotukset.

Finanssiala ry:tä työryhmässä edustava johtava asiantuntija Olli Salmi pitää tärkeänä, että lainvalmistelussa on viranomaisten lisäksi mukana myös sääntelyn kohde eli pankkisektori.

”Sääntelyn lisääminen on jatkuvaa tasapainottelua pitkän aikavälin vakauden edistämisen ja lyhyemmän aikavälin talouskasvun tukemisen välillä. On hyvä, että toimiala voi olla mukana lakien valmistelussa ja tuoda siihen näkemyksensä mm. uuden sääntelyn vaikutuksista pankkeihin ja niiden asiakkaisiin”, Salmi sanoo.

Valtiovarainministeriön ja Finanssiala ry:n lisäksi työryhmässä on edustajat Suomen Pankista, Finanssivalvonnasta ja Rahoitusvakausvirastosta. Ryhmän toimikausi alkaa 1. syyskuuta 2019 ja päättyy 15. kesäkuuta 2020.