FA pitää viisaana ratkaisuna, että henkilötunnuksen laaja kokonaisuudistus ei nyt toteudu

Pankkeja, vakuutusyhtiöitä, työeläkeyhtiöitä, sijoitusrahastoja ja rahastoyhtiöitä edustava Finanssiala ry pitää viisaana kuntaministeri Sirpa Paateron linjausta, että nykyisessä taloustilanteessa ei ole perusteltua ryhtyä henkilötunnuksen laajaan kokonaisuudistukseen. FA pitää tärkeänä, että lausuntokierroksella saatuun palautteeseen on reagoitu. Finanssiala vetoaakin ministeri Paateroon, että jatkotyöhön otetaan mukaan yksityinen sektori tasaveroisena kumppanina julkisen sektorin kanssa. Uudistuksilla on laajamittaisia vaikutuksia myös yksityiselle sektorille, joten pelkkä virkamiesvalmistelu ei nyt riitä.

”Hyvä asia, että nykymuotoisen henkilötunnuksen ongelmiin lähdetään etsimään erillisratkaisuja. Olennaista on, että asiaa valmistellaan huolella ja perusteellisesti kaikkien keskeisten tahojen kanssa, jotka henkilötunnusta hyödyntävät”, korostaa FA:n johtava asiantuntija Teija Kaarlela.

Finanssialan yritykset ovat henkilön identifioinnin kannalta olennaisessa asemassa. Noin 90 prosenttia vahvasta sähköisestä tunnistamisesta Suomessa tapahtuu pankkitunnusten avulla. Henkilötunnus toimii yksilöintitietona sekä tunnistamisessa että finanssialan yritysten omissa sisäisissä järjestelmissä.

Finanssiala kannattaa, että henkilötunnuksen sukupuolisidonnaisuudesta luopuminen toteutetaan ryhtymällä viimeistään vuoden 2027 alusta alkaen myöntämään henkilötunnukset numerojärjestyksessä sukupuoleen katsomatta itse tunnuksen muotoa kuitenkaan muuttamatta.

”Pelkän sukupuolitiedon poistaminen henkilötunnuksesta olisi Finanssialan arvion mukaan selvästi helpommin ja edullisemmin toteutettava kuin henkilötunnuksen kokonaisuudistus”, todettiin Finanssiala ry:n lausunnossa työryhmän loppuraporttiin (25.9.2020).

On tärkeä muistaa, että henkilön ikä ja sukupuoli ovat esimerkiksi työeläketurvan toimeenpanon kannalta olennaisia tietoja muun muassa ratkaistaessa vakuuttamisvelvollisuutta tai henkilön oikeutta eri eläkelajeihin ja vakuutusmatemaattisissa laskelmissa muun muassa rahastointia ja vastuunlaskentaa varten. Myös muissa vakuutuksissa henkilön iällä ja sukupuolella on merkitystä. Nämä tiedot pitää siis jatkossakin olla saatavissa erikseen digitaalisessa muodossa väestötietojärjestelmästä.

Kuntaministeri Paatero tiedotti tänään henkilötunnusuudistuksen jatkosta

Lue lisää Finanssiala ry:n kannoista hetu-uudistukseen