FA:n raportti: Pankkien vakavaraisuussääntelyllä on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä – sääntelyn on tuettava sekä rahoitusvakautta että kestävää talouskasvua

Ilmakuva vihreästä sademetsästä
Kuva: Shutterstock / Malinak
  • Finanssikriisin jälkeen luodut säädökset ovat vahvistaneet pankkisektorin häiriönsietokykyä.
  • Pankkien sääntely ja sille asetetut tavoitteet kehittyvät jatkuvasti. Uusien säädösten keskeinen tavoite on luoda edellytyksiä kestävälle talouskasvulle pankkien häiriönsietokyvyn parantamisen ohella.
  • FA:n asiantuntija Jussi Kettunen on laatinut raportin pankkien vakavaraissääntelyn roolista vihreän siirtymän mahdollistamisessa.

Vuoden 2020 alussa voimaan tullut kestävän rahoituksen taksonomia luo ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle yhteisen kriteeristön. Kestäville sijoituskohteille on rahoitusmarkkinoilla suurta kysyntää, ja taksonomiaa hyödyntämällä yritykset voivat erottua edukseen. Huomioitavaa on, että taksonomia ei kiellä mitään taloudellista toimintaa.

Taksonomia tulee olemaan elävä työkalu, joka kehittyy vuosien mittaan. Finanssiala ry (FA) pitää tärkeänä taksonomian kehittämistä EU:n finanssimarkkinoille ja määrittelyjen yhdenmukaistamista. Taksonomian merkittävin hyöty tällä hetkellä lieneekin kestävää rahoitusta koskevan keskustelun konkretisoiminen. Keskustelu aiheen ympärillä tulee varmasti jatkumaan tulevaisuudessa. FA:n asiantuntija Jussi Kettunen on laatinut raportin pankkien vakavaraisuussääntelyn roolista vihreän siirtymän mahdollistamisessa.

On huomioitavaa, että Finanssialan rooli ei ole kommentoida eri toimialoja koskevien teknisten arviointikriteerien yksityiskohtia, joista ilmastoa koskeva delegoitu säädös koostuu. Kriteerien arviointi vaatii syvällistä asiantuntemusta eri toimialoilta. FA keskittyy taksonomian käytettävyyteen finanssituotteiden ja rahoituspäätösten perustana.

Tulevaisuudessa sijoittamisen kestävyys ulottuu laajemmin myös vakavaraisuussääntelyyn, sillä luottolaitoksille on tuloillaan sääntelyä myös kestävyysriskin huomioimisesta.

”Tämä tarkoittaa käytännössä muun muassa sitä, että EU:n vakavaraisuusasetukseen (CRR) lisättäisiin erityyppisten kestävyysriskien määritelmät: ESG-riski, ympäristöriski, fyysinen riski, siirtymäriski, sosiaalinen riski ja hallintojärjestelmään liittyvä riski”, avaa Finanssiala ry:n asiantuntija Jussi Kettunen.

Vakavaraisuussääntely määrittää koko finanssisektorin vakautta, ja sillä on suuri vaikutus myös pankkien mahdollisuuksiin rahoittaa yrityksiä.
JUSSI KETTUNEN, asiantuntija

Kettunen on laatinut raportin, jossa tarkastellaan kestävää rahoitusta ja vihreää siirtymää pankkien vakavaraisuuslaskennan vinkkelistä. Esimerkiksi ilmastokriisiin liittyvät riskit saattavat olla taloudellisesti hyvinkin merkittäviä.

”Vakavaraisuussääntely määrittää koko finanssisektorin vakautta, ja sillä on suuri vaikutus myös pankkien mahdollisuuksiin rahoittaa yrityksiä. Kestävyysriskit ovat olennainen osa kokonaisriskienhallintaa ja on tärkeää, että kestävyysriskit heijastavat luotettavasti luottolaitoksen kannettavaksi tulevia taloudellisia riskejä. Vaatimuksiin ei siten tule sisällyttää riskiperusteiselle laskennalle vieraita elementtejä. Riskiperusteisuuden tulee jatkossakin perustua riskien kattavaan arviointiin sekä riskien oikeasuhtaiselle hinnoittelulle”, Kettunen huomauttaa.

Finanssiala tukee vahvasti kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttämistä finanssialan sääntelyyn. Kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely tulee kuitenkin valmistella ja viimeistellä huolella.

”Ylisääntelyn vaara on aina olemassa, ja edellisenkin kestävän rahoituksen toimintasuunnitelman toteutus on osoittautunut paljon laajamittaisemmaksi kuin julkaisuvaiheessa ennakoitiin. Uusien lakihankkeiden valmistelulle ja sidosryhmien kuulemiseen on syytä varata riittävästi aikaa”, Kettunen muistuttaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan