Finanssiala kannattaa hallintarekisteriä ja laajaa omistusten julkisuutta

Arvopaperimarkkinoiden rakenteet Euroopassa ovat muuttumassa merkittävästi. Finanssiala pitää tervetulleena sitä, että säilytys- ja selvitystoiminnan kansalliset monopolit puretaan uuden arvopaperikeskusasetuksen myötä. Sijoittajat, liikkeeseenlaskijat ja säilyttäjäpankit voivat jatkossa kilpailuttaa palveluntarjoajansa useiden eurooppalaisten arvopaperikeskusten joukosta. Muutoksen toteutuessa on pidettävä huoli siitä, että osakeomistusten julkisuus säilyy mahdollisimman laajana.

”Tulossa olevaa muutosta voi verrata vaikkapa tele- tai sähköverkkomonopolien purkuun. Suomessa arvopaperikeskuksena toimiva Euroclear Finland on hyvä toimija ja kilpailulle altistettuna vieläkin parempi. Nykylainsäädännön takaama osakesäilytysmonopoli ei palvele enää markkinoidemme intressiä”, toteaa Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Tuomas Majuri. Arvopaperikeskusasetus ei muuta Suomen arvo-osuusjärjestelmän perusteita, mutta se edellyttää, että nykyisten suorien arvo-osuustilien rinnalla sallitaan Euroopassa yleisesti käytössä oleva osakkeiden hallintarekisteröinti. Tällainen malli on käytössä myös Ruotsissa. ”Hallintarekisterijärjestelmä on välttämätön edellytys sille, että pankit ja muut eurooppalaiset arvopaperikeskukset voivat tarjota kilpailevia säilytyspalveluita Suomessa”, Majuri sanoo.

Omistustiedot julkiseen omistajarekisteriin

Arvopaperikeskusasetusta koskeneen työryhmäraportin julkistamisen jälkeen julkisessa keskustelussa on esitetty paljon huolta osakeomistusten yleisöjulkisuuden kaventumisesta ja mahdollisuudesta piilottaa omistuksensa hallintarekisterin taa. Finanssiala pitää tärkeänä, että osakeomistusten julkisuus säilyy mahdollisimman laajana tulevaisuudessakin. Yleisöjulkisuuden turvaamiseksi VM:n työryhmä on ehdottanut uuden, julkisen omistajarekisterin perustamista Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Rekisteriin raportoitaisiin neljä kertaa vuodessa tiedot yli 500 osakkeen omistuksista sekä suorilta arvo-osuustileiltä että hallintarekisteröidyiltä tileiltä. Julkaisupäivät eivät olisi etukäteen tiedossa.

”Rekisteri kattaa mielestämme suuren yleisön tiedontarpeet hyvin, sillä valtaosassa arvo-osuustilejä on tapahtumia vain kerran pari vuodessa. Pankeille on mahdollista raportoida rekisteriin kaikki suomalaisten omistukset myös ilman osakemääräistä rajaa”, toteaa Majuri. Nykyisellään tiedot osakeomistuksista saa arvopaperikeskuksena toimivasta Euroclear Finlandista, mutta se edellyttää henkilökohtaista vierailua Euroclearin konttorissa Helsingissä. Julkisena palveluna tuotettava omistajarekisteri olisi verkkoyhteyden päässä. Majurin arvion mukaan se parantaisi tietojen tasapuolista saatavuutta eri puolilla maata ja sen avulla voitaisiin kehittää tiedon hakemista.

Hallintarekisteröinnin salliminen ei muuta veroviranomaisen tiedonsaantia. Majurin mukaan pankit raportoivat asiakkaidensa tiedot veroviranomaiselle esitäytettyä veroilmoitusta varten aivan kuten nytkin. Jatkossa on tärkeää, että automaattiseen verotietojen vaihtoon tähtäävät kansainväliset hankkeet etenevät mahdollisimman nopeasti. Tämän myötä veroparatiisirakenteiden hyväksikäyttö vaikeutuu tuntuvasti ja veronkiertäjien kiinnijäämisriski kasvaa.