Finanssiala kannattaa valvontaryhmän suosituksia ilmastonmuutosriskin raportoimiseksi

Finanssialan Keskusliitto (FK) kannattaa Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (Financial Stability Board, FSB) ilmastonmuutokseen liittyviä suosituksia. Suositukset liittyvät yritysten toiminnan ilmastonmuutosriskien vapaaehtoiseen raportoimiseen.

FK kannattaa FSB:n työryhmän suosituksia huolimatta siitä, että niiden toteuttaminen ei ole helppoa. Ilmastonmuutokseen liittyvien riskien raportoimiseksi alan täytyy kehittää luotettavia tiedonhankintakeinoja, työstettävä aineisto helposti ymmärrettävään ja vertailtavaan muotoon sekä tasapainoteltava tästä aiheutuvien kustannusten ja hyötyjen kanssa. Parhaat toimintatavat löytyvät vain kokeilemalla ja kehittämällä eri malleja.

FK on osallistunut suositusten kommentointiin alan eurooppalaisten kattojärjestöjen (EBF, IE, Efama) kautta. Aihe on ajankohtainen, koska FK:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari on mukana Euroopan komission kestäviä investointeja edistävässä työryhmässä. Suomalainen finanssiala tukee tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu enintään kahteen asteeseen.

Sijoittajilla on oikeus saada tietoa omistamiensa yritysten lyhyen ja pitkän aikavälin riskeistä. Ilmastonmuutos on keskeinen pitkän aikavälin riskeihin vaikuttava tekijä, ja siksi yritysten tulisi raportoida sen vaikutuksista liiketoiminnalleen mahdollisimman avoimesti. Tieto tulisi välittää muun taloudellisen raportoinnin yhteydessä. Tämä ei aiheuttaisi sekaannusta tai ylikuormittavaa tietomäärää vaan auttaisi sijoittajaa paremmin yhdistämään liiketoimintariskin nykyisiin omistuksiinsa, kun tieto ei olisi ripoteltuna erillisiin julkaisuihin.

Koska puhumme mittavasta yritystoiminnan muutoksesta, on ymmärrettävä, että eri toimijoilla on erilaiset resurssit tarttua haasteeseen. Kohtuullisuus on pidettävä mielessä luotaessa odotuksia yksittäisille yrityksille. Tärkeintä on kehittää rajat ylittävät yhteiset raportointi- ja toimintatavat, jotka mahdollistavat eri yritysten vertailun ja tasapuolisen kilpailuympäristön riippumatta maasta tai maanosasta.

FK kannattaa FSB:n työryhmän tavoitetta kehittää ilmastonmuutosriskien raportoinnista yhteiset käytännöt seuraavan viiden vuoden kuluessa.

Kansainvälinen yhteistyö ja julkisen ja yksityisen sektorin tiivis vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Viime vuosina olemme todistaneet monien mielenkiintoisten yhteistyöhankkeiden ja työryhmien syntyä. Toivomme tämän kehityksen jatkuvan ja tuottavan lopulta alalle yhteisiä kansainvälisiä käytäntöjä ilmastonmuutoksen torjuntaan,” sanoo FK:n asiantuntija Elina Kamppi.

FSB:n työryhmä hyödyntää saamaansa palautetta lopullisiin suosituksiinsa, jotka julkaistaan ennen heinäkuussa järjestettävää G20-huippukokousta.