Fintech-selvitys: Suomella on potentiaalia, mutta rohkeutta, nopeita toimia ja yhteistyötä tarvitaan

Finanssi-innovaatiot voivat tuoda ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin kestävän kehityksen edistämisestä talouslukutaidon parantamiseen ja ylivelkaantuneisuuden ehkäisemiseen, muistuttaa Fintech Finlandin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto.

Digitalisaatio murtaa finanssialan perinteisiä liiketoimintamalleja ja vauhdittaa innovaatioiden syntymistä. Vakaa toimintaympäristö antaa hyvän pohjan tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiselle. Tänään julkistetun selvityksen mukaan onnistuminen edellyttää kuitenkin rohkeutta, nopeita toimia sekä yhteistyötä. Selvityksen on laatinut Deloitte ja sen on tilannut Fintech Finland.

Korkea osaamistaso ja vahva teknologia-alan startup-ekosysteemi antavat Suomelle hyvät lähtökohdat nousta merkittäväksi toimintaympäristöksi fintech-alan toimijoille. Tänään julkistetusta selvityksestä ilmenee, että pärjätäkseen kansainvälisessä kilpailussa Suomelta vaaditaan aktiivisia toimia. Tulokset peräänkuuluttavat suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä tavoitteen saavuttamiseksi.

Fintech Finland haluaa luoda Suomesta fintechien keskuksen, josta lähtee ja jonne tulee kansainvälisiä menestystarinoita. Yhdistys on perustettu vuonna 2017 tukemaan ja vauhdittamaan suomalaisten fintech-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

”Fintech-yritykset voivat toimia merkittävinä työllistäjinä ja voimme saada uusista finanssiteknologioista ja palveluista vientituotteita Suomen kilpailukykyä vauhdittamaan. Lisäksi finanssi-innovaatiot voivat tuoda ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin kestävän kehityksen edistämisestä talouslukutaidon parantamiseen ja ylivelkaantuneisuuden ehkäisemiseen”, visioi Fintech Finlandin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto.

Selvityksen mukaan Suomen haasteita ovat ekosysteemimme koko ja tunnettuus. Globaali toimiala vaatii vahvempaa kansainvälistä fokusta.

Tuloksista käy myös ilmi, että ekosysteemin eri osa-alueet on saatava toimimaan tehokkaammin yhdessä. Hajallaan olevien toimintojen vaikuttavuus jää pieneksi, ja niitä on vaikea kaupallistaa.

”Yhteistyötä on kehitettävä fintech-ekosysteemin sisällä ja muiden toimialojen ekosysteemien kesken Suomessa ja kansainvälisissä yhteyksissä tiedon lisäämiseksi ja verkostojen kasvattamiseksi. Myös tutkimus- ja koulutusyhteistyö on tärkeää. Toimialan kehittymisen kannalta keskeistä on sellainen sääntely ja viranomaistoiminta, joka mahdollistaa innovaatiot ja uudet liiketoimintamallit. Vuorovaikutusta on lisättävä myös tällä tasolla.” Suopelto luettelee.

Tutustu selvitykseen.