Fivan Anneli Tuominen pitää alhaista korkotasoa haasteena pankeille

Finanssivalvonnan (Fiva) johtajan Anneli Tuomisen mukaan erityisesti alhainen korkotaso vaatii finanssialalta herkkyyttä liiketoimintamallien edelleen kehittämiseen.

”On selvää, että jos pankit eivät saa riittävää korkotuottoa eivätkä jatkossa lainan marginaaliakaan, pitää kannattavuutta hakea muusta toiminnasta”, Tuominen korostaa.

Fiva ei muun muassa kannata uudistuvaan asuntoluottosääntelyyn kaavailtua mallia, jossa pankin mahdollisuus turvata sopimusehdoin vähintään marginaalituotto oltaisiin rajoittamassa. Pankeille tulisi Fivan mukaan turvata vähintään marginaali.

Talouskasvun epävarmuus lisää haavoittuvuutta

Fivan apulaisjohtajan Marja Nykäsen mukaan alhaisen korkotason jatkuessa pankkien korkokate supistuu entisestään. Lainakannan laatu heikkenee, jos työttömyysasteen nousu ei taitu odotusten mukaisesti. Samaan aikaan pankkien tuottorakenne on riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä.

Lainakannan laadun osalta on muun muassa vielä epäselvää, miten lähiaikoina päättyvien asuntolainojen lyhennysvapaiden vaikutukset näkyvät asiakkaiden kulutuskäyttäytymisessä.

Vaikka kotimaisen pankkisektorin kannattavuus ja tehokkuus paranivat vuoden 2015 puolella, ne heikkenivät selvästi vuoden loppua kohti.

”Heikentyvä tilanne näyttäisi jatkuvan tänä vuonna. Kulukurin ja tuottavuuden parantamisen merkitys kasvaa pankeilla entisestään”, Marja Nykänen painottaa.

Työeläkesektori pärjäsi hyvin, mutta horisontissa tummia pilviä

Työeläkesektorin vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla viime vuonna. Keskimäärin viiden prosentin sijoitustuottoa kertyi ensisijaisesti osakkeista. Sijoitusjakaumissa ei juuri tapahtunut muutoksia.

Marja Nykänen näkee työeläkesektorillakin lähiaikojen haasteena vuosittaisen tuottotavoitteen saavuttamisen:

”Heikko talouskehitys on hidastanut palkkasumman kasvua – se kasvoi viime vuonna vain 0,4 prosenttia. Tämän vuoden alussa epävarmuus sijoitusmarkkinoilla on lisääntynyt. Koska sijoituskohteiden arvostustasot ovat edelleen korkealla, tuottopotentiaali on rajallinen. Myös korkosijoituksista on haastavaa saada tuottoa.”

Alkuvuoden 2016 osaketuotot ovat olleet negatiiviset ja vakavaraisuusasteet laskeneet. Eläkelaitoksien tuottovaade tarkoittaa, että ne joutuvat hyvittämään eläkevaroille vuosittaista tuottoa. Vaikka tuottovaade seuraa markkinan muutoksia viiveellä, niin jos tuottovaadetta ei saavuteta, katetaan erotus eläkelaitosten vakavaraisuudesta.

”Yksi kielteinen seuraus tästä olisi se, että vakavaraisuuden lasku alentaisi eläkelaitosten riskinottokykyä”, Marja Nykänen muistuttaa.

Asiakkaan tuntemisvelvollisuudesta edelleen eri tulkintoja

Fiva otti jälleen kantaa pankkien lakiin perustuvaan velvollisuuteen tuntea asiakkaansa.

Asiakkaan tuntemiseksi pankkien on hankittava riittävä määrä tietoja, jotta rahanpesusääntelyn vaatimuksia voidaan noudattaa. Fivan mukaan asiakkaalla on pankkipalveluiden saamiseksi velvollisuus vastata pankin esittämiin tarpeellisiin kysymyksiin.

”Pankki arvioi riskiperusteisesti sen, mitä tietoja se tarvitsee asiakkaasta”, Anneli Tuominen toteaa.

Fiva ja Tietosuojavaltuutettu ovat keskustelleet aiheesta pankkien ja muiden sidosryhmien kanssa. Fivan mukaan pankkien kysymykset asiakkaille ovat olleet pääosin perusteltuja, mutta joidenkin kysymysten muotoilussa olisi parantamisen varaa. Pankkien tulisi kertoa asiakkaille selkeästi kysymiensä tuntemistietojen käyttötarkoitus ja tarpeellisuus.

Fiva myöntää, että asiakkaan tuntemista ja maksupalvelua koskevasta sääntelystä on ollut eri tulkintoja. Sen näkemyksen mukaan esimerkiksi maksuvälineitä – kuten pankkitunnukset ja maksukortit – ei voisi sulkea asiakkaan tuntemistietojen hankkimisen tehostamiseksi. Mahdollisia keinoja asiakastietojen hankkimisen helpottamiseen voisivat Fivan mukaan olla uusien palveluiden saannin rajoittaminen ja vasta viimesijaisesti asiakassuhteen irtisanominen.

Fiva on ehdottanut, että uudessa rahanpesulaissa täsmennettäisiin asiakkaan velvollisuutta antaa tuntemistietoja ilmoitusvelvollisille kuten pankeille. Kysymys otetaan esille myös maksupalvelulain uudistamisen yhteydessä tänä vuonna.