Fivan päätös laskea pääomavaatimuksia tukee pankkien luotonantokykyä

Finanssiala ry (FA) tervehtii ilolla Finanssivalvonnan päätöstä laskea suomalaisten luottolaitosten lisäpääomavaatimuksia. Viranomaisten arvion mukaan tämä päätös yhdessä muiden maiden makrovakausvalvojien päätösten kanssa lisää laskennallista luotonantokapasiteettia suomalaisille yrityksille ja kotitalouksille jopa 30 miljardilla eurolla.

”Ratkaisulla tuetaan sitä, että pankit voivat vastata koronaepidemian aiheuttamaan epävarmuuteen markkinoilla ja jatkaa talouden rahoittamista. Suomen pankkisektori on kohdannut nykyisen kriisin aiheuttamat riskit vakavaraisena. Tarvitsemme kuitenkin viranomaisten käsissä olevia toimia, jotka auttavat pankkeja jatkamaan luotonantoaan yrityksille ja kotitalouksille”, korostaa FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

”Tämän lisäksi tarvitsemme täydentäviä toimia valtiolta. Nyt on tarvetta uudelle takaustuotteelle, jonka valtion omistama erityisrahoituslaitos Finnvera toisi tuotevalikoimiinsa mahdollisimman nopeasti. Lähtökohtana on, että takaus myönnettäisiin yrityksille, joiden liikevaihto ja kannattavuus ovat heikentyneet tai heikentymässä huomattavasti pandemian vuoksi. Yritysten on oltava lähtökohtaisesti terveitä eli ennen pandemiaa niiden liiketoiminta ja kannattavuus ovat olleet terveellä pohjalla”, Mattila toteaa.

Fivan johtokunnan tiistaina 17.3. tekemä päätös pääomavaatimusten laskusta toteutetaan poistamalla järjestelmäriskipuskuri ja muuttamalla luottolaitoskohtaisia vaatimuksia siten, että kaikkien luottolaitosten rakenteelliset puskurivaatimukset laskevat kokonaisuudessaan yhdellä prosenttiyksiköllä.

Rakenteelliset makrovakauspuskurit on asetettu ensi sijassa pankkisektorin vakavien ongelmien varalle kriisitilanteissa. Nykyisissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa puskureita on kuitenkin perusteltua alentaa, jotta luottolaitosten kyky myöntää luottoja erityisesti yrityssektorille ei heikkenisi. Rahoitusjärjestelmän toiminnan varmistamiseksi luottolaitossektorin riskinkantokyky on tärkeää säilyttää riittävänä myös jatkossa.

”Myös EU-tasolla tarvitaan nopeita toimia. Maksukyvyttömyyttä koskevan uuden määrittelyn käyttöön ottoa pitäisi siirtää vähintään vuodella eteenpäin. Samoin on syytä viivästää järjestämättömistä saamisista tehtäviä varauksia koskevien uusien säännösten voimaantuloa. Tällä tavoin estetään se, että uudet määrittelyt ja säännökset rasittavat pankkeja sinä aikana, kun pandemian aikaiset maksulykkäykset ja muut asiakkaille myönnetyt helpotukset ovat käytössä”, FA:n Mattila toteaa.