FK vetoaa: Pakolaisten pankkiasiointiin toimiva ratkaisu pikaisesti

Finanssialan Keskusliitto (FK) vetoaa maan hallitukseen, että viranomaiset yhdessä finanssialan kanssa etsivät pikaisia ratkaisuja, millä tavoin virallisia henkilöllisyysasiakirjoja vailla olevien turvapaikanhakijoiden päivittäisten raha-asioiden hoitamista voitaisiin joustavoittaa turvapaikkaprosessin eri vaiheissa. 

Nykyinen rahanpesusääntely kieltää pankkia avaamasta tiliä, ellei asiakkaan henkilöllisyyttä voida luotettavasti varmistaa viranomaisen antamasta henkilöllisyysasiakirjasta. Tällä hetkellä on vireillä useita viranomaistoimia, joilla pyritään löytämään ratkaisu asiaan. FK on kuitenkin huolissaan valmistelun etenemistahdista. FK esittää, että kärkihankkeiden tilannekuvapäivityksessä hallitus tekee linjauksen, että pakolaisten pankkiasiointiin etsitään mahdollisimman pian kestävä ja toimiva ratkaisu. Suomeen jäävien pakolaisten täysipainoisen kotouttamisen kannalta on ratkaisevaa, että heillä on sujuvat mahdollisuudet viranomaisasiointiin, pankkipalveluihin ja työllistymiseen. Finanssiala esittää hallitukselle kuutta toimenpidettä pakolaisten pankkiasioinnin helpottamiseksi.

1. Hallituksen esitys uudeksi henkilökorttilaiksi on saatava eduskunnalle mahdollisimman pian

  • On mahdollistettava se, että jatkuvan tai pysyvän oleskeluluvan saaneet henkilöt voivat saada viralliset henkilöpaperit (ns. ulkomaalaisen henkilökortti). Tällöin poistuvat esteet pankki- ja muiden henkilöllisyyden varmistamista edellyttäville palveluille.
  • Henkilöllisyyden luotettava todentaminen on pankkipalveluiden myöntämisen välttämätön, muttei riittävä edellytys: turvapaikan saaneidenkin osalta pankit joutuvat toteuttamaan kaikki rahanpesulain vaatimat toimenpiteet ennen tilin avaamista; henkilökortti mahdollistaa kuitenkin sen, että palvelujen myöntämistä voidaan arvioida samoilla kriteereillä kuin muidenkin asiakkaiden osalta.
  • VM:ssä valmisteltavana oleva perusmaksutilisääntely ei tältä osin tule muuttamaan tilannetta. Sen voimaantulon jälkeenkin pankin on kyettävä toteuttamaan rahanpesusääntelyn asettamat velvoitteet ennen tilin avaamista.
  • Rahanpesusääntelyä uudistettaessa olisi varmistettava, ettei asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita kiristetä kohtuuttomasti, jotta niiden täyttäminen on mahdollista myös turvapaikanhakijoiden osalta.

2. Mikäli henkilökorttilain uudistuksen käsittely viivästyy, olisi harkittava poliisihallituksen määräyksen tai sisäministeriön asetuksen antamista

  • FK:n käsityksen mukaan nykyisen henkilökorttilain sanamuoto ei estä ulkomaalaisen henkilökortin myöntökriteerien muuttamista jo ennakoivasti ehdotetun henkilökorttilain kriteereitä vastaavaksi.

3. Sisäministeriössä käynnissä olevat prepaid-korttihankkeet olisi saatava pilotoinnista täysimittaiseen käyttöön mahdollisimman pian.

  • Korteille voitaisiin maksaa etuuksien ohella palkkoja ja käteiseen rahaan verrattuna ne olisivat monin tavoin turvallisempi vaihtoehto.

4. Jos oleskelulupien myöntökriteereitä muutetaan, on varmistettava, etteivät henkilökortin myöntämisen edellytykset vaarannu.

  • Näin kävisi esim. silloin, jos myöntökäytäntöjä painotettaisiin pysyvien tai jatkuvien oleskelulupien sijasta tilapäisten oleskelulupien suuntaan. Tilapäinen oleskelulupa ei henkilökorttilakiehdotuksen mukaan täyttäisi ulkomaalaisen henkilökortin saamisen edellytyksiä.

5. Henkilöllisyysasiakirjoja vailla olevien turvapaikanhakijoiden työntekoon liittyvää 6 kuukauden karenssia maahantulosta tulisi lyhentää vasta, kun palkanmaksun mahdollistava prepaid-ratkaisu on käytössä; kuitenkin

  • Henkilöllisyysasiakirjat omistavien turvapaikanhakijoiden 3 kuukauden karenssia voitaisiin lyhentää tai luopua siitä vaikka kokonaan.
  • Työnteko-oikeus voisi myös syntyä määräajoista riippumatta heti myönteisen pysyvän tai jatkuvan oleskelulupapäätöksen myötä (käytännössä henkilökortin saamisen jälkeen).

6. FK pitää tärkeänä, että operatiivinen tiedonvaihto FK:n sekä relevanttien ministeriöiden (TEM, SM, VM) ja muiden viranomaisten (MIGRI, FIVA) kesken jatkuu, jotta eri tahot ovat tilanteen tasalla ja kykenevät reagoimaan mahdollisimman ripeästi.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat