Hallintarekisteröintikielto hyödyttää ainoastaan nykyistä monopolia

Lakiluonnos EU:n
arvopaperikeskusasetuksen voimaan saattamiseksi ei tuo Suomen
arvopaperimarkkinoille kustannushyötyjä eikä eurooppalaista
yhteensopivuutta. Mikäli laki hyväksytään nyt esitetyssä muodossa,
kansalliset markkinamme jäävät suljetuksi järjestelmäksi, mikä ennen
pitkää romuttaa arvopaperisektorimme kilpailukyvyn. Ainut hyötyjä on
osakesäilytyspalveluja Suomessa monopolin turvin tarjoava belgialainen
Euroclear-konserni.

Finanssialan Keskusliitto (FK) vaatii valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että hallintarekisteröinti on sallittava Suomessakin laajamittaisena, mukaan lukien niin sanotut laaritilit. Valtiovarainministeriön lakiluonnoksessa esitettyä kansallista poikkeussääntöä ei tule hyväksyä, koska muun muassa EU:n jäsenvaltioiden neuvoston oikeuspalvelu on yksiselitteisesti todennut sen olevan EU-oikeuden vastainen. Oikeuspalvelu antoi lausuntonsa asetuksen Coreper-käsittelyn yhteydessä sen jälkeen, kun poliittiset neuvottelut komission, Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden välillä oli saatettu loppuun.

Johtava lakimies Tuomas Majuri FK:sta painottaa, että arvopapereiden säilytys- ja selvitysmarkkinat voidaan Suomessa avata aidolle kilpailulle tavalla, joka säilyttää osakeomistusten julkisuuden ja jopa parantaa sitä nykyisestään.

”Käytännössä hallintarekisteröintikiellon poistaminen on juuttunut suomalaisten pelkoon siitä, että osakeomistukset piiloutuisivat hallintarekistereihin ja omistusten avoin yleisöjulkisuus kärsisi. FK:n arvion mukaan viittaukset epämääräisiin piiloutumisargumentteihin ja monimutkaisiin rajat ylittäviin säilytysketjuihin palvelevat ensisijaisesti belgialaisen Euroclear-konsernin osakesäilytysmonopolin ylläpitoa Suomessa”, Majuri toteaa.

FK:n mukaan Euroclear Finland on julkisuudessa esittänyt varsin voimakkaita näkemyksiä siitä, että hallituksen esityksessä tulisi omaksua jopa lausunnolla ollutta lakiluonnostakin rajoittavampi säilytysmalli.

Julkinen omistajarekisteri takaisin

Tuomas Majuri sanoo, että julkinen omistajarekisteri tulee palauttaa lakiesitykseen. VM:n kesällä julkaistun työryhmäraportin keskeinen ehdotus oli julkisen omistajarekisterin rakentaminen Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen. Rinteen lakiluonnoksessa omistajarekisteristä on luovuttu kokonaan.
FK pitää tärkeänä, että avoimessa ja läpinäkyvässä demokratiassa tiedotusvälineillä ja kansalaisilla on hyvät työkalut yhteiskunnallisen vallan ja omistusten välisten sidosten tarkkailemiseen. FK onkin esitellyt nyt lausunnolla olleeseen lakiesitykseen liittyen uuden omistusten yleisöjulkisuutta parantavan mallinsa, jonka ministeri Rinne niin ikään hylkäsi ehdotuksessaan.
”FK ehdottaa, että Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustetaan erillinen julkinen omistajarekisteri. Sieltä saataisiin kaikki suomalaisten osakeomistukset riippumatta siitä, millä hallintamallilla niitä hallinnoitaisiin. Ala sitoutuu kehittämään rekisteristä sellaisen, josta median ja kansalaisten on mahdollista saada nykyistä helpommin ajantasaiset tiedot osakeomistuksista”, Majuri kertoo.

Kilpailun hyödyt jäävät saamatta

Sekä yleisöjulkisuus että kilpailun täysimittainen avaaminen ovat finanssialalle tärkeitä asioita. Suomen markkinoilla otetaan vuonna 2017 käyttöön Euroopan keskuspankin TARGET2-Securities -järjestelmä (T2S), joka poistaa arvopaperikaupan selvityksen kansalliset rajat yhteisen laitealustan avulla. Suomen osakesäilytysmonopolia tukeva nykylainsäädäntö on T2S-järjestelmän kanssa yhteensopimaton ja estää euroopanlaajuisesta järjestelmästä saatavat hyödyt.

Mikäli ns. laaritilejä ei Suomessa sallita, tarkoittaa se käytännössä monopoliaseman säilymistä Euroclear Finlandin hallinnoimassa arvo-osuusjärjestelmässä. T2S-järjestelmään liittyneet muut arvopaperikeskukset eivät näin ollen voi tulla kilpailemaan Suomen markkinoille.

Majuri muistuttaa, että arvo-osuusjärjestelmämme kehittäminen on välttämätöntä, jotta sijoittajat voisivat valita sopivaksi katsomansa arvopapereiden säilytyspalvelun. Suomalaisten yritysten on puolestaan voitava valita, missä päin Eurooppaa ne laskevat arvopaperinsa liikkeeseen.

”Nämä tavoitteet eivät Rinteen esityksessä toteudu, sillä Euroopassa yleisesti käytössä oleva ns. laarimainen hallintarekisteröinti olisi jatkossakin kielletty suomalaisilta sijoittajilta. Vaarana on, että ulkomaisiin osakkeisiin sijoittaminen muuttuu kotimaista edullisemmaksi ja näivettää Suomen rahoitusmarkkinat.”