Hallituksen kriittinen linjaus yhteiseen talletussuojaan järkevä

EU-ministerivaliokunta on 5.2. linjannut, että pankkiunionin yhteiseen talletussuojaan siirtyminen ei ole nykyiseltä pohjalta perusteltua. Finanssialan Keskusliiton (FK) pääekonomisti Veli-Matti Mattila pitää ministerivaliokunnan linjausta järkevänä. Mattilan mukaan komission esitys yhteisestä talletussuojarahastosta on täysin ennenaikainen.

​”Nyt ei pidä ottaa yhtään uutta askelta pankkiunionin yhteisvastuullisuudessa. Asian käsittely EU:ssa on liian varhaista, koska muun muassa eri maiden pankkien kunnot eroavat huomattavasti toisistaan. Pankkiunionimaiden pankkijärjestelmien taseiden läpivalaisua on jatkettava määrätietoisesti. Viime vuosien finanssi- ja talouskriisit rasittavat muutamien maiden pankkeja vielä pitkään. Myös viime kuukausien tapahtumat eräissä Etelä-Euroopan maissa muistuttavat kouriintuntuvasti, miten paljon ongelmia on yhä ratkaisematta”, Mattila korostaa.

Mattila muistuttaa, että pankkiunioniin sisältyvä yhteinen kriisinratkaisurahasto luo jo laaja-alaisen yhteisvastuun eurooppalaisten pankkien välille. ”Suomalainen finanssiala ei halua enempää lisätä pankkien – ja viime kädessä niiden asiakkaiden – välistä yhteisvastuuta.”

Pankkiunionimaiden talletussuojajärjestelmät eroavat Mattilan mukaan nykyään suuresti toisistaan. Erityisesti tämä koskee sitä, miten paljon niihin on ennakkoon kerätty varoja pankeilta. Suomessa on rakennettu omaa talletussuojaa jo 1990-luvun lopulta lähtien. Suomalaiseen talletussuojaan on kerätty varoja jo yli miljardi euroa. Se on merkittävästi yli EU:n talletussuojadirektiivissä edellytetyn tavoitetason. Monissa euroalueen maissa ei ole vielä ollenkaan rahastoitu varoja talletussuojaa varten tai varoja on kerätty vain vähän suhteessa suojattuihin talletuksiin.