Huoli pörssiomistusten piilottamisesta otettava esille EU:ssa

Huoli pörssiomistusten piilottamisesta ulkomaille on otettava vakavasti. Tämä huoli tuli esille arvopapereiden hallintarekisteriöintiä koskevalla lausuntokierroksella. Finanssialan Keskusliiton (FK) mielestä Suomen olisi syytä nostaa EU-pöydissä esille, että pitäisikö EU:ssa ottaa käyttöön samanlaiset avoimuuden pelisäännöt kuin Suomessa. Aika on otollinen, sillä kansainvälinen tahtotila veronkierron torjuntaan on vahva. ”Talousrikollisuuden torjunta ja veronkierron ehkäisy edellyttävät vahvoja kansainvälisiä ja EU:n tasoisia työkaluja viranomaisten käyttöön”, FK toteaa omassa lausunnossaan.   

Kansallisesti poikkeava lainsäädäntö on synnyttänyt Suomen arvopaperimarkkinoille epäselvän oikeustilan. Muualla Euroopassa yleisesti käytössä olevat hallintarekisteritilit on kielletty suomalaisilta pankeilta ja ijoituspalveluyrityksiltä. Samaan aikaan ulkomaiset palveluntarjoajat tarjoavat rajan yli suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden omistaa suomalaisia osakkeita ulkomaisten hallintarekisterien kautta. FK:n mukaan epäreilu kilpailutilanne on korjattava pikaisesti virtaviivaistamalla kotimainen sääntely yhdenmukaiseksi muun Euroopan kanssa.

Suomalaiset sijoittajat voivat jo nykyisin käyttää ulkomaisia hallintarekisteritilejä ja EU-sääntelyyn nojaavan europassin turvin toimivia ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä sijoittaessaan suomalaisiin osakkeisiin. Sekä valtiovarainministeriö (VM) että Finanssivalvonta ovat todenneet, että Suomen valtion keinot puuttua vahvalla sisämarkkinapassilla tapahtuvaan sijoituspalveluiden tarjoamiseen ovat varsin rajoitetut. EU:n sisämarkkinasääntelyn myötä kilpailu osakesäilytyksessä vauhdittuu olennaisesti, kun Suomi linkittyy Euroopan keskuspankin T2S-järjestelmään vuonna 2017. T2S on yhtenäinen laitealusta, joka poistaa arvopaperikaupan selvitykseen liittyvät kansalliset rajat. Tätä ei Suomen lainsäädännöllä voida estää. Tosiasiat on tunnustettava. Jos nykyinen hallintarekisteröintikielto pidetään voimassa, syntyy maahamme epätasaiset kilpailuolosuhteet. Samalla kun Suomessa ylläpidettäisiin osakesäilytyksessä kilpailulta eristettyä monopolirakennetta, suomalaiset sijoittajat voisivat käyttää kilpailluilla markkinoilla toimivia ulkomaisia pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä. Epäreilu kilpailutilanne siirtäisi suomalaisten omistuksia enenevässä määrin ulkomaisille hallintarekisteritileille.

Nettipohjainen kyselyjärjestelmä takaisi tasapuolisen avoimuuden

VM:n ehdottama yleisöjulkisuusmalli, jossa omistustiedot kootaan Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän järjestelmän kautta suoraan säilyttäjien asiakasjärjestelmistä on lähtökohdiltaan hyvä. Tiedot osakeomistuksista saataisiin sekä asiakaskohtaisilta että hallintarekisteröidyiltä tileiltä silloin, kun arvopapereiden säilyttäjä toimii Suomessa. FK kuitenkin painottaa, että järjestelmästä pitäisi tehdä nettipohjainen, jolloin se palvelisi tasapuolisesti journalisteja ja muuta yleisöä ajasta ja paikasta riippumatta.

Viranomaisten tiedonsaanti sekä suorista omistuksista että hallintarekisteröidyiltä tileiltä säilyy Suomessa entisellä tasolla. Verohallinto saa edelleen tilimallista riippumatta pankeilta tiedot myös esitäytetyn veroilmoituksen pohjaksi. Lisäksi mm. rahanpesusäännökset ja vuonna 2017 alkava kansainvälinen verotietojen vaihto turvaavat tiedonsaantia ulkomaisilta säilyttäjiltä.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat