Ilmastoriskien sisäistäminen yrityksissä etenee

Sijoittaminen runsaspäästöiseen kohteeseen on riski paitsi ilmastolle, myös sijoituksen pitkäaikaiselle tuotolle. Kuva: Shutterstock.com

Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien huomioiminen ja niistä raportointi yrityksissä etenee, tiedottaa Financial Stability Boardin (FSB) työryhmä. Ryhmä julkaisi muutama vuosi sitten ohjeiston, miten finanssialan yritykset voivat varautua ilmastonmuutokseen ja tuoda esille ilmastoon liittyviä riskejä. Suositusten avulla finanssialan yritykset keräävät tietoa, jolla voi paremmin huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit toiminnalleen.

Sijoituskohteen tulevaan menestykseen vaikuttaa se, mitkä ovat sen toimintaedellytykset kiristyvän sääntelyn ja ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomissa muutoksissa. Sijoittaminen runsaspäästöiseen kohteeseen on riski paitsi ilmastolle, myös sijoituksen pitkäaikaiselle tuotolle. Tieto yrityksen toimintaan liittyvistä riskeistä auttaa sijoittajia arvioimaan, mihin he rahansa sijoittavat ja mitä seurauksia näillä sijoituspäätöksillä voi olla. Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista muutosvoimista, joten sijoittajan on voitava varautua sen mukanaan tuomiin muutoksiin.

”Ilmastomuutos edellyttää yrityksiltä riskienhallintaa ja uusia käytäntöjä. Ilmastokatastrofin hillintä vaikuttaa kaikkien sijoitus- ja rahoituskohteiden tulevaisuuteen”, toteaa Finanssiala ry:n vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Yli 1 500 organisaatiota on sitoutunut Task force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) -työryhmän suosituksiin, TCFD kertoo tiedotteessaan. Finanssiala ry ja monet sen jäsenyhtiöistä ovat sitoutuneet suosituksiin.

Finanssiala ry on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Sitoumusta konkretisoivat indikaattorit perustuvat TCFD:n suosituksiin. FA kokoaa yhdessä jäsenyhtiöidensä kanssa indikaattoreita, joiden avulla yhtiöt voivat kuvata omaa toimintaansa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Indikaattorien käytöstä yhtiöt päättävät itse.

95 prosenttia FA:n alkusyksynä tekemään jäsenkyselyyn vastanneista yhtiöistä ottaa ilmastonmuutoksen huomioon sijoitustoiminnassaan. Lähes 90 prosenttia ottaa ilmastonmuutoksen huomioon myös liiketoiminnassaan.

”Iso muutos on meneillään, ja ilmastonmuutoksen hillintä on jäsenyhtiöissä keskeisessä asemassa. Finanssiala on riskien hallinnan ammattilainen, ja nyt tehdyssä kyselyssä 80 prosenttia yhtiöistä ottaakin sen huomioon omassa riskienhallinnassaan”, Kamppi toteaa.

TCFD:n tiedote.