Kansainvälinen verotietojen vaihto – mitä tietojen vaihto tarkoittaa finanssialan asiakkaille?

Kansainvälistä verojenvälttelyä on pyritty vaikeuttamaan kolmella konkreettisella verotietojen vaihtoprojektilla. Niissä ovat mukana myös Suomi ja suomalainen finanssiala. Tietojenvaihto aiheuttaa pankkien ja sijoituspalveluyritysten asiakkaille kysymyksiä, koska finanssilaitosten on tiedettävä, missä valtiossa asiakas on verovelvollinen.

Mitä eri verotietojen vaihtohankkeet ovat?

FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act. Yhdysvaltain pyrkimys ehkäistä Yhdysvalloissa verovelvollisina olevien veronkiertoa ulkomaisten finanssilaitosten kautta. USA:n kanssa tehty sopimus ja siihen perustuva kansallinen lainsäädäntömme velvoittavat Suomea ja vastaavin perustein myös muita USA:n kanssa sopimuksen tehneitä maita toimittamaan verotietoja Yhdysvaltoihin. Suomi solmi FATCA-sopimuksen USA:n kanssa 5.3.2014.

CRS, Common Reporting Standard. G20-maiden johtajien aloitteesta lähtenyt ja OECD:n kehittämä keskinäisen tietojenvaihdon sopimus. Jo lähes sata sopimuksen allekirjoittanutta maata alkaa vaihtaa verotietoja keskenään. Tietojenvaihto alkaa vuonna 2017. Suomi solmi monenkeskisen sopimuksen finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta CRS:n mukaisesti 29.10.2014.

DAC2. EU-maiden direktiivi, joka velvoittaa EU-maat vaihtamaan keskenään sellaisia tietoja, joita ne toimittavat EU-maiden ulkopuolelle. Sisällön mallina käytetään CRS:ää. Verotietoja aletaan vaihtaa vuonna 2017, Itävalta vuoden muita myöhemmin.

Miten järjestelmä toimii?

Kansainvälisen verotietojenvaihdon velvoittamana pankkien ja muiden finanssilaitosten ympäri maailman on tunnistettava, missä maassa niiden asiakkaat ovat verovelvollisia ja raportoitava heidän sijoituksistaan ja talletuksistaan veroviranomaisille. Veroviranomaiset vaihtavat tietoja keskenään maiden välillä. Pankkien ja muiden finanssilaitosten, kuten rahastoyhtiöiden, sijoituspalveluyritysten ja henkivakuutusyhtiöiden asiakkaille sopimus tarkoittaa joitakin uusia kysymyksiä asioinnin yhteydessä.

Finanssilaitosten on tunnistettava asiakkaidensa verovelvollisuusmaa, tunnistettava ja dokumentoitava heidät sekä ilmoitettava tiedot asiakkaiden sijoituksista Suomen verohallinnolle, joka välittää tiedot eteenpäin muiden maiden veroviranomaisille. Myös uudet asiakkaat on tunnistettava FATCAn ja CRS:n edellyttämällä tavalla.

Raportoitavia tietoja ovat muun muassa korkotulot, osingot ja johdannaisten perusteella saadut tulot, henkivakuutuskorvaukset sekä osakkeiden ja velkakirjojen bruttomyyntihinnat.

Milloin tietoja ryhdytään keräämään?

Finanssilaitokset ovat keränneet FATCA-tietoja vuodesta 2014 alkaen. Ensimmäinen raportointi USA:lle tapahtui vuonna 2015.

CRS:ään perustuvia tietoja on kerätty vuodesta 2016 ja ensimmäinen raportointi tapahtuu vuonna 2017.

Mitä kansainvälinen verotietojen vaihto merkitsee suomalaisen pankin tai muun finanssilaitoksen asiakkaalle?

Tavalliselle asiakkaalle verotietojen vaihto tarkoittaa muutamia lisäkysymyksiä vaikkapa tiliä avattaessa, sijoitusta tehtäessä tai henkivakuutuskorvausta maksettaessa. Kysymykset voivat tuntua meneillään olevaan asiointiin nähden epäolennaiselta, mutta niiden avulla pankki tai muu finanssilaitos tunnistaa veroviranomaista varten missä valtiossa asiakas on verovelvollinen. Tietoja verovelvollisuudesta tullaan kysymään sekä uusilta asiakkailta että tarvittaessa jo olemassa olevilta asiakkailta.

FATCA-raportointia varten pankki tai muu finanssilaitos voi pyytää sinulta lisätietoja muun muassa seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulla on USA:n kansalaisuus, mukaan lukien kaksois- tai kolmoiskansalaisuus
  • Olet USA:ssa työ- tai oleskeluluvalla (Green Card)
  • Olet syntynyt USA:ssa
  • Sinulla on koti- tai postiosoite USA:ssa
  • Sinulla on yhdysvaltalainen puhelinnumero
  • Sinulla on käytössäsi postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu USA:ssa (”in care of” tai ”hold mail”)

Finanssilaitos voi pyytää henkilö- tai yritysasiakkaaltaan selvitystä, mikäli se tietää tai olettaa asiakkaan olevan verovelvollinen USA:ssa tai jos asiakasyrityksen omistajakuntaan mahdollisesti kuuluu USA:ssa verovelvollisia henkilöitä.

Mitä asiakkaan pitää tehdä?

Asiakkaan on tärkeää vastata pankin tai muun finanssilaitoksen lähettämään tietopyyntöön mahdollisimman kattavasti, vaikka hän ei pitäisikään kyselyä aiheellisena omalla kohdallaan. Mikäli asiakas ei vastaa kyselyyn, on finanssilaitoksella joka tapauksessa velvollisuus raportoida tiedot verottajalle.

Lisätietoja

Lisätietoja FATCAsta löytyy USA:n veroviranomaisten nettisivuilta.

Lisätietoja CRS:sta löytyy OECD:n portaalista.

Verohallinnon FATCA-sopimuksen mukainen verotietojenvaihto –sivut.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat