EU

Komissio toivoo yrityksiltä ei-taloudellisen tiedon raportoimista

Yritysten tulisi laatia toimintakertomuksen yhteyteen ei-taloudellista tietoa koskeva selvitys. Selvityksen piiriin kuuluvat muun muassa ympäristöasiat, sosiaaliset ja työsuhdeasiat, ihmisoikeuksien kunnioitus, korruption torjunta ja lahjonta. Raporttiin tulee laatia kuvaus yrityksen toimintalinjoista asioiden edistämiseksi ja niiden toteutumisesta sekä riskeistä ja niiden hallinnasta. Mikäli toimintalinjoja ei noudateta, yrityksen on annettava siitä selvitys.

​Euroopan komissio on julkaissut huhtikuussa direktiiviehdotuksen yritysten ei-taloudellisen raportoinnin lisäämiseksi. Ehdotus on jatkoa komission lokakuussa 2011 antamalle EU:n strategialle yhteiskuntavastuusta.

Direktiiviehdotus koskee yrityksiä, joissa on yli 500 työntekijää, tase yli 20 miljoonaa euroa ja nettoliikevaihto yli 40 miljoonaa euroa. Suomessa direktiiviehdotus koskee arviolta 290 yritystä. Yritys voi hyödyntää ei-taloudellisen tiedon raportoinnissa esimerkiksi YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita, OECD:n toimintaohjeita, ISO 26000 –standardia tai GRI-raportointiohjeita.

Ei-taloudellinen tieto voisi olla erillään tilinpäätöksestä

Laajan kestävän kehityksen raportin sisällyttäminen osaksi toimintakertomusta on ongelmallista, sillä se aiheuttaisi toteutuessaan suuriakin nousupaineita tilintarkastuskustannuksiin. Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää komission ehdotusta kuitenkin hyvänä, sillä se lisää yritysten avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ei-taloudellisen tiedon raportointia voitaisiin kuitenkin kehittää tehokkaasti myös itsesääntelyn keinoin, eikä EU -tason lainsäädäntöä välttämättä tarvittaisi.

FK:n mielestä muun kuin taloudellisen tiedon raportointi on itsenäinen asiakokonaisuus, joka tulisi pitää erillään tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

EU:n yhteiskuntavastuustrategian tavoitteena on lisätä yhteiskunta- ja yritysvastuun näkyvyyttä ja yrityksiä kohtaan tunnettua luottamusta sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on myös parantaa yritysten itse- ja yhteissääntelyprosesseja. Lisäksi yritysten yhteiskunta- ja ympäristötiedottamista toivotaan lisää.

Lue FK:n lausunto