Kuluttajille yhdenmukaista tietoa sijoitustuotteista

Finanssilaitosten on jatkossa tarjottava kuluttajille niin sanottuihin paketoituihin sijoitustuotteisiin (PRIPs) liittyvä yhtenäinen avaintietoesite. PRIPs-tuotteita ovat kaikki sellaiset kuluttajille suunnatut sijoitustuotteet, joissa takaisin maksettava määrä riippuu sijoitusten tuotosta. Muun muassa sijoitussidonnaiset henkivakuutukset, strukturoidut määräaikaistalletukset ja arvopaperit sekä sijoitusrahastot kuuluvat PRIPs-tuotteisiin. Uudet tiedonantovelvoitteet tulevat pakollisiksi vuoden 2016 kesällä tai syksyllä.

​Perinteisissä sijoitusrahastoissa (UCITS) kuluttajille tarkoitettu, yhtenäinen avaintietoesite on ollut käytössä jo muutaman vuoden ajan. Nyt tämä käytäntö laajenee myös muihin paketoituihin sijoitustuotteisiin. EU:n neuvosto, parlamentti ja komissio pääsivät asiaa koskevaan sopuun huhtikuun alussa.

Finanssialan Keskusliiton johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta pitää uudistusta tervetulleena. ”Yhtenäiset avaintiedot lisäävät sijoitustuotteiden ymmärrettävyyttä, vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Kuluttajansuoja näiltä osin on Suomessa jo nytkin hyvällä tasolla, mutta mitä enemmän ymmärrys sijoitustuotteista ja niiden toimintalogiikasta kasvaa, sitä enemmän myös luottamus tuotteisiin lisääntyy. Tämä on sekä kuluttajien että sijoitustuotteita tarjoavien finanssialan yritysten etu.”

PRIPs-tuotteita koskevassa asetuksessa säännellään avaintietoesitteessä annettavia tietoja monella tavalla. Esitteessä tulee olla muun muassa kuvaus kuluttajatyypistä, jolle sijoitustuote on suunnattu. Lisäksi sen tulee sisältää samalla tavalla esitetyt tiedot tuotteen aiemmista ja arvioiduista tulevista tuotoista sekä riskeistä ja kuluista. Kulujen osalta tietoa on annettava kaikista tuotteeseen liittyvistä kuluista mukaan lukien jakelukanavasta aiheutuvat kustannukset. Monimutkaisia sijoitustuotteita koskeviin esitteisiin on liitettävä erillinen maininta tästä. Avaintietoesite annetaan kuluttajalle ennen sijoitukseen liittyvään sopimukseen sitoutumista.

Tarkka ohjeistus avaintietolomakkeiden sisältämistä tiedoista on tulossa myöhemmin eurooppalaisilta finanssivalvojilta, joita ovat Euroopan pankkivalvontaviranomainen EBA, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA sekä Euroopan arvopaperimarkkinoita valvova ESMA.

Sanasto

PRIPs (Packaged Retail Investment Products) = Kuluttajille tarjottavat, paketoidut sijoitustuotteet UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) = Sijoitusrahastodirektiivin mukainen sijoitusrahasto (ns. perinteinen sijoitusrahasto) EBA (European Banking Authority) = Euroopan pankkivalvontaviranomainen EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) = Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ESMA (European Securities and Markets Authority) = Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat