Kysymyksiä ja vastauksia FK:n malliehtoyhteistyöstä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on tutkinut, onko Finanssialan Keskusliitto FK rikkonut kilpailulakia luodessaan maksujen ja palkkioiden muutosta koskevan malliehdon kuluttajaluottoja varten. Malliehto on laadittu 1990-luvun alussa kuluttajaviranomaisten vaatimuksesta ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Malliehtoa ei ole ollut saatavilla toukokuun 2014 jälkeen.

Onko FK toiminut väärin?

Ei ole. FK:n ja pankkien malliehtoyhteistyössä on noudatettu kilpailulakia.
Asunto- ja kulutusluottoihin liittynyt malliehto laadittiin 1990-luvun alkupuolella syvimmän laman aikaan lainsäätäjän ja viranomaisten vaatimuksesta. Yhtenä laman syynä pidettiin muun muassa luotonannon vapautumista. Kuluttaja-asiamies vaati, että pankkien vakiosopimuksissa on mainittava perusteet, joiden mukaan pankki voi korottaa palveluhinnastoon sisältyviä maksuja ja palkkioita. Malliehto hyväksytettiin silloisella pankkitarkastusvirastolla. Tämän tosiseikan KKV on tutkinnassaan sivuuttanut kokonaan.

On kohtuutonta, että toimialan osallistumista viranomaisten vaatimiin toimenpiteisiin yhteistyössä valvovan viranomaisen kanssa epäillään jälkikäteen kilpailulainsäädännön vastaiseksi toiminnaksi. Alan valvonnasta vastanneet eri viranomaiset eivät aikaisemmin ole missään vaiheessa ilmaisseet FK:lle, että ne olisivat katsoneet malliehdon rikkovan kilpailu- tai kuluttajansuojalainsäädäntöä. Suomessa ja EU:ssa yleisenä hallinto-oikeudellisena oikeusperiaatteena noudatettavan luottamuksensuojan mukaan vilpittömässä mielessä toimineella tulee olla oikeus luottaa viranomaisen toimintaan ja sen pysyvyyteen.

2000-luvun alkuvuosina malliehto on toimitettu Kilpailuvirastolle. FK:n malliehdoista on tehty myös kilpailuoikeudellinen selvitys vuonna 2011. Silloin asiassa ei todettu mitään ongelmaa.

KKV:n tutkintaan liittyvää epäjohdonmukaisuutta kuvaa se, että KKV sekä tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ovat 2015 neuvotelleet yleiset sopimusehdot teleyritysten kuluttajille tarjoamille palveluille. Näihin ehtoihin sisältyy useita, yksityiskohtaisia hintoja ja maksuja koskevia ehtoja. Ei ole mitään perustetta sille, että KKV kohtelee vastaavassa menettelyssä syntynyttä FK:n malliehtoa toisin.

Mikä on FK:n malliehto ja miksi sellainen on aikoinaan tehty?

Malliehto on alan yhdessä laatima, lainsäädäntöön perustuva mallisopimus. Malliehtojen tarkoituksena on ollut palvella kuluttajaa ja helpottaa tuotteiden ja palvelujen vertailtavuutta. Malliehdot ovat myös esimerkiksi helpottaneet pienten ja ulkomaisten pankkien markkinoille tuloa ja markkinoilla toimimista. Malliehdot ovat siten lisänneet kilpailua kuluttajien hyväksi.

KKV on virheellisesti epäillyt malliehdon tarkoituksena olleen kilpailun rajoittaminen, vaikka tarkoituksena on ollut laatia avoimesti ja hyvässä yhteistyössä viranomaisten kanssa sellaiset malliehdot, jotka täyttävät kuluttajansuojalain ja muiden, pankkien toimintaa koskevien lakien vaatimukset. Kuluttajansuojalain mukaan luottosopimuksesta perittäviä maksuja voidaan muuttaa vain sopimuksessa yksilöidyin perustein. Malliehdolla on huomioitu tämä kuluttajasuojalain vaatimus. Ehdossa määritellään ainoastaan ne tilanteet, joissa pankilla on oikeus muuttaa kuluttajaluottoihin liittyviä maksuja ja palkkioita. Malliehdossa ei ole otettu kantaa palkkioiden tai maksujen määriin eikä niiden korotuksiin. Ehto ei siten ole yhdenmukaistanut pankkien palveluhinnastoja eikä velkakirjaan sisältyviä maksuja ja palkkioita.

Mitä kiistanalainen kohta FK:n käytöstä poistuneessa malliehdossa sisälsi?

Kiistanalainen kohta malliehdossa oli hyvin yleisluontoinen: ”Pankilla on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Pankki voi korottaa velasta perittäviä palveluhinnastoon / velkakirjaan allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä.”

Jokainen pankki on tehnyt ja tekee itsenäisesti päätöksensä siitä, onko sen kustannuksissa tai muussa vastaavassa tapahtunut sellainen muutos, jonka se voi ja haluaa viedä omaan asiakashinnoitteluunsa. Malliehto ei ole ollut pankkeja sitova eikä edes suositus. Kukin pankki on voinut itse päättää, onko se käyttänyt ja missä määrin malliehtoa omissa ehdoissaan vai ei. FK ei ole seurannut tai valvonut, miten jäsenet ovat asiassa toimineet.

KKV ei ole tutkinnassaan huomioinut ollenkaan sitä, että malliehdolla ei ole ollut vaikutusta pankkien itsenäiseen toimintaan erittäin kilpailluilla kuluttajaluottomarkkinoilla. Malliehdon tarkoitus ei ole ollut rajoittaa kilpailua vaan täyttää kuluttajasuojalain ja muiden, pankkien toimintaa koskevien lakien vaatimukset.

Tekeekö FK edelleen malliehtoja?

Malliehtoyhteistyöstä luovuttiin vuonna 2011 FK:n hallituksen vahvistaman strategian myötä. Aikaisemmin kaikki pankkeja ja vakuutusyhtiöitä varten laaditut vanhat malliehdot ovat olleet avoimesti saatavilla FK:n nettisivuilla. FK poisti oma-aloitteisesti kaikki toimialaa koskevat vanhat ja päivittämättömät malliehdot kotisivuiltaan heti, kun KKV ensi kertaa huhtikuussa 2014 esitti huolensa malliehtoja koskevaa käytäntöä kohtaan. Sen jälkeen mitään malliehtoja ei ole ollut saatavilla.Mitä KKV:n tutkinnasta seuraa?

Asian päättämiseksi FK ja KKV ovat neuvotelleet kilpailulain 10 §:n mukaisen sitoumuksen, joka koskee kuluttajaluottosopimusten maksujen ja palkkioiden muuttamista. Sitoumuksen mukaan pankki voi korottaa velasta perittäviä luottosopimuksen mukaisia maksuja tai palkkioita vain viranomaispäätöksen tai –määräyksen taikka lainsäädännön muutoksen perusteella. Sitoumusehtoa sovelletaan sekä uusiin että voimassa oleviin kuluttajaluottosopimuksiin 1.1.2017 alkaen.

Menettely ei edellytä asiakkailta mitään toimenpiteitä. Pankit tiedottavat asiasta tarkemmin asiakkailleen ensi vuoden aikana.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat