Lausujat: Arvopaperikeskusasetusta harkittava uudelleen

Valtiovarainministeriön
ehdotus EU:n arvopaperikeskusasetuksen vaillinaisesta täytäntöönpanosta
ja osakesäilytysmonopolin ylläpidosta keräsi lausuntokierroksella
runsaasti kritiikkiä. Useampi taho esittää arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annettuun lakiesitykseen merkittäviä muutoksia ja
uudelleenpohdintoja. Keskuskauppakamari pitää esitystä niin
puutteellisena, ettei se suosita sitä lainkaan otettavaksi osaksi
lainsäädäntöä.

Finanssialan Keskusliitto on yksi äänekkäimmistä tehdyn esityksen kritisoijista. Kritiikki on kuitenkin tarkoitettu rakentavaksi, sillä FK on valmisteluvaiheessa esittänyt oman ratkaisunsa kaikkein kovimpaan kiistakapulaan, eli osakeomistusten yleisöjulkisuuteen. Ratkaisussa julkisuus turvattaisiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen rakennettavalla tietojenkyselyjärjestelmällä, jossa yleisön tietopyynnöt toteutettaisiin uuden viranomaiskyselyjä varten rakennettavan järjestelmän kautta. Valtiovarainministeriön esityksessä FK:n malli kuitenkin kuitattiin selittelyittä tarpeettomaksi.

Useat lausunnonantajat näkivät FK:n mallin kuitenkin ehdottomasti kehittämisen arvoisiksi: kuorolauluun yhtyivät omissa lausunnoissaan Suomen Yrittäjät, TELA, Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ja Nasdaq OMX Helsinki eli Helsingin pörssi.

Keskuskauppakamari kolaa koko lain

Moni lausunnonantaja osoittaa lausunnossaan useita epäkohtia, joita tulisi vielä harkita vakavasti. Suomen Yrittäjien lausunnossa tiivistyy esiin lakiesityksen keskeisin ongelma: Esitysluonnos turvaisi osakeomistuksen yleisöjulkisuuden, mutta samanaikaisesti se ei käytännössä avaisi osakesäilytystä kilpailulle, vaan ylläpitäisi nykyisenkaltaisen suljetun järjestelmän.

Samoilla linjoilla ovat myös EK ja Helsingin pörssi. Pörssisäätiön mielestä nyt esitetty ratkaisu ei saavuta vallitsevan nykytilan saati hallintarekisteröinnin aidon sallimisen parhaita puolia.

Director’s Institute of Finland eli Hallitusammattilaiset ry:n mielestä ehdotettua sääntelyä ei ole sovitettu tarpeeksi hyvin yhteen jo olemassa olevan sääntelyn kanssa. Sen mielestä myös julkinen keskustelu yleisöjulkisuuden takaamiseksi ehdotetuista erilaisista järjestelmistä osoittaa, ettei asiaa ole riittävästi selvitetty. Se palauttaisi esityksen tältä osin uudelleen valmisteluun.

Keskuskauppakamari on lausunnossaan kaikkein jyrkin. Se pitää valtiovarainministeriön lakiesitystä monelta osin niin puutteellisena, ettei sitä voi ottaa lainkaan osaksi lainsäädäntöä.

Keskuskauppakamari suomii kritiikissään Euroclear Finlandin esityksessä turvattua monopoliasemaa arvopaperikeskuspalvelujen järjestäjänä täysin perusteettomaksi: Esityksestä jää epäselväksi, miksi on katsottu paremmaksi järjestää julkisen omistajaluettelon ylläpito arvopaperikeskuksessa, kun toisaalta esityksessä on muutoin tunnistettu, että arvopaperikeskuksena toimii yksityinen yritys, jonka toimintaan liittyy yleisiä monopoliasemaa koskevia ongelmia (esitys s.30-33).

Valtiovarainministeriön malli saa pyyhkeitä erityisesti tavoiteltujen kustannussäästöjen puuttumisesta. Niiden perään haikailevat FK:n lisäksi Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Helsingin Pörssi.

Keskuskauppakamarin lausunto
Suomen Yrittäjien lausunto
EK:n lausunto
Nasdaq OMX Helsingin lausunto
Director’s Institute of Finlandin lausunto
Pörssisäätiön lausunto
TELAn lausunto