Loppukesä hillitsi rahastosijoituksia – uutta pääomaa elokuussa 435 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa uutta pääomaa yhteensä 435 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 156 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Elokuussa sijoitettiin uusia pääomia kaikkiin päärahastoluokkiin osakerahastoja lukuun ottamatta. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 217 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 35 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 163 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 21 miljoonaa euroa uusia varoja. Osakerahastoista lunastettiin kaksi miljoonaa euroa pääomia.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.8.2021
Osakerahastot-21 72362 701
Yhdistelmärahastot1631 64132 066
Pitkän koron rahastot351 53433 527
Lyhyen koron rahastot2173 13118 338
Vaihtoehtoiset rahastot216959 487
YHTEENSÄ4358 726156 119

Elokuussa Yhdysvaltain keskuspankki Fed julkaisi tiedon, että keskuspankin avomarkkinakomitean jäsenet ovat kiinnostuneita vähentämään arvopapereiden osto-ohjelmia vuoden loppuun mennessä. Julkaistu tieto hermostutti osakemarkkinat globaalisti. Uutisen siivittämänä keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat, mutta kuun lopussa ne taas nousivat.

Euroopassa uusimmat talousennusteet ovat positiivisia, mutta talouskasvua haittaa osaksi jo raaka-aine- ja komponenttipula. Koronaviruksen deltavariantin leviäminen ja poliittisten riskien kohoaminen taas aiheuttavat epävarmuutta Aasian markkinoilla.

Uutinen Yhdysvaltain keskuspankin mahdollisista aikomuksista vähentää arvopaperiostoja heijastui myös korkomarkkinoille ja valuuttakursseihin. Euroalueen valtioiden 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korkotasot hakivat suuntaa, lopulta nousten. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyy nyt voittovaroja, joille etsitään positiivista korkotuottoa negatiivisten korkojen olosuhteissa.

”Elokuu oli ensimmäinen kevään 2020 koronasokin jälkeinen kuukausi, jolloin osakerahastoista lunastettiin enemmän varoja kuin sijoitettiin uusia. Varovaisuus näkyi osakerahastosijoituksissa. Kiinan keskushallinnon teknoyhtiöihin kohdistama lisäsääntely loi epävarmuutta Aasian markkinoille. Sijoittajat todennäköisesti analysoivat Yhdysvaltain keskuspankin uutisia pidemmällä tähtäimellä ja päättivät vähentää yleisesti riskiä sijoitussuunnitelmissaan. Keskuspankkien elvytystoimet ovat kuitenkin globaalisti edelleen massiivisia, joten muutokset sijoitussuunnitelmissa kannattaa tehdä hyvin harkiten.” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin pääasiassa globaalisti ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 167 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 181 miljoonaa euroa. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,23). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.8.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi8277 82545 %
Pohjoismaat-591838 88047 %
Eurooppa-372258 03433 %
Pohjois-Amerikka662757 81933 %
Japani6-14963423 %
Tyynenmeren alue42382023 %
Kehittyvät markkinat-85-966 49927 %
Maailma1011 29220 46630 %
Toimialarahastot-5-561 72327 %
YHTEENSÄ-21 72362 701 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin eniten globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja euroalueen valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 81 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueen luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 74 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 7,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,00).

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.8.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR344876 1020,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR-2660710 2642,6 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-481013 8797,3 %
Valtioriski maailma11151391,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma474087 8783,4 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma62051 8757,7 %
Kehittyvät markkinat10-2893 3915,8 %
YHTEENSÄ351 53433 527 

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0-10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan