Miksi finanssiala haluaa hallintarekisteritilit Suomeen?

 • Hallintarekisteröinti eli arvopapereiden moniportainen hallinta tarkoittaa, että jokaisella osakkeenomistajalla ei ole henkilökohtaista arvo-osuustiliä arvopaperikeskuksessa, vaan pankit toimivat arvopaperien säilyttäjinä.

  Arvopaperien hallintarekisteröinnin salliminen merkitsisi tehottoman arvopapereiden selvitys- ja säilytysmonopolin purkamista Suomessa. Tämä laskisi kustannustasoa ja yhdistäisi Suomen kehittyville eurooppalaisille pääomamarkkinoille. Valtiovarainministeriö esitti 2.10.2015 arvopapereiden säilytysmarkkinan avaamista. Muutostarpeet kansalliseen lainsäädäntöön johtuvat EU:n arvopaperikeskusasetuksesta ja Euroopan keskuspankin TARGET2-Securities (T2S) järjestelmästä.

 • EU:n arvopaperikeskusasetusta ja EKP:n T2S-järjestelmää on tarkasteltava kokonaisuutena. Muutoksien seurauksena nykyiset kansalliset ja usein suljetusta monopoliasemasta nauttivat arvopaperikeskukset avataan tosiasialliselle kilpailulle. Näin tapahtuisi myös Suomessa. Eurooppalaisen selvityksen ja säilytyksen rakennemuutokset ovat Suomen etu.
 • T2S-järjestelmään liittyvät arvopaperikeskukset muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, joiden välillä arvopaperikaupat selvitetään turvallisesti rajan yli keskuspankkirahassa. Arvopapereita voidaan siirtää ja säilyttää luotettavasti ja edullisin kustannuksin arvopaperikeskusten välillä.
 • Arvopaperikeskukset ovat useimmiten yksityisiä yrityksiä, jotka saavat tulonsa sekä arvopapereita liikkeeseen laskevilta yrityksiltä että arvopaperikeskusten tilinhoitajaosapuolina toimivilta pankeilta. Arvopaperikeskus perii asiakasyrityksiltään selvitysmaksun jokaisesta arvopaperikaupasta.
 • Arvopaperikeskusten suora jäsenyys on pankeille kallista ja vaatii merkittäviä resursseja. Mahdollisuus käyttää hallintarekisteritilejä antaisi erityisesti pienille pankeille paremmat edellytykset tarjota suoraa osakesijoittamista asiakkailleen. Esimerkiksi Ruotsissa monet pienet pankit toimivat tällaisella liiketoimintamallilla.
 • Suomessa ainoana arvopaperikeskuksena toimii belgialaisen Euroclear-konsernin tytäryhtiö Euroclear Finland. Suomalaisyritysten on muusta Euroopasta poikkeavan lainsäädäntömme vuoksi pakko käyttää Euroclear Finlandia osakkeiden liikkeeseenlaskussa.
 • Nykylainsäädäntö pakottaa pankit tarjoamaan suomalaisille sijoittajille palveluja vain Euroclear Finlandin arvo-osuustilien kautta, koska mikään muu arvopaperikeskus ei tarjoa identtistä, Suomessa käytössä olevaa suoran rekisteröinnin järjestelmää. Muualla Euroopassa yleisesti käytössä oleva hallintarekisteröinti on vastaavasti Suomessa toimivilta pankeilta kielletty.
 • Suomessa monopoli nostaa osakkeiden selvittämis- ja säilyttämiskustannuksia, vaikeuttaa yritysten varainhankintaa sekä pienentää osakesijoittajan tuottoja. VM:n vertailun mukaan Euroclear Finlandin perimät kustannukset ovat noin kolminkertaiset muihin Pohjoismaihin verrattuna.
 • Uudistus ei muuta arvo-osuusjärjestelmämme perusteita. Suoran omistuksen järjestelmä on edelleenkin järjestelmän perustana. Jatkossa sijoittajalla olisi mahdollisuus valita kahden säilytysjärjestelmän välillä. Esimerkiksi monelle pitkäaikaissijoittajalle ja piensijoittajalle suoran omistuksen järjestelmä on edelleen houkutteleva vaihtoehto.
 • Ammattimaisessa sijoitustoiminnassa arvo-osuuksia ja kokonaista arvopaperisalkkua käytetään jatkuvasti aktiivisesti vakuuksina. Tällaisen sijoittajan näkökulmasta kansainvälisen arvopaperisalkun hallinnointi on tehokkaampaa, kun arvopaperimassaa säilytetään yhdellä hallintarekisteröidyllä tilillä, eli ns. laaritilillä.

Omistusten julkisuus säilyy ja tiedot ovat helpommin saatavilla

 • Avoimessa ja läpinäkyvässä demokratiassa tiedotusvälineillä ja kansalaisilla on oltava työkalut yhteiskunnallisen vallan ja omistusten välisten sidosten tarkkailemiseen.
 • FK on esittänyt, että tämä onnistuisi parhaiten uuden, nettipohjaisen, julkisen omistajakyselyjärjestelmän avulla, joka helpottaisi muun muassa eri puolilla Suomea toimivien toimittajien työtä. Järjestelmää hallinnoisi Patentti- ja rekisterihallitus. Nykyään omistusten selvittäminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä Euroclear Finlandin toimistossa Helsingissä.
 • Uudessa kyselyjärjestelmässä reaaliaikaiset omistustiedot saisi pyynnöstä suomalaisten pankkien hallintarekisteröidyiltä ja omistajakohtaisilta tileiltä. Suuren yleisön tietokyselyt tehtäisiin standardoidun ja automatisoidun, sähköisen pyyntö- ja vastauslomakkeen välityksellä.
 • Suomalaiset pankit ovat yhdessä viranomaisten kanssa kehittämässä viranomaiskyselyjen tehostamiseksi yhteistä tilitietojen kyselyjärjestelmää. Koska pankit ovat omistajatiedon alkulähde, samantyyppistä järjestelmää voitaisiin hyödyntää myös yleisön tekemissä kyselyissä, joita on noin 200–400 vuodessa. Arviolta 500 000–700 000 viranomaiskyselyn rinnalla yhtenäinen järjestelmä toisi synergiahyötyä.
 • Siirtymäaika uuden kyselyjärjestelmän luomiselle on noin kaksi vuotta. Hallintarekisteritilejä saisivat tarjota suomalaisille sijoittajille ainoastaan sellaiset pankit, jotka rakentavat raportointiyhteyden uuteen PRH:n ylläpitämään julkisuusjärjestelmään.
 • Suomessa toimii jo nyt ulkomaisia palveluntarjoajia, jotka Internetin välityksellä tarjoavat suomalaisille sijoittajille mahdollisuuden omistaa suomalaisia osakkeita hallintarekisterin kautta. EU:n rahoitusmarkkinalainsäädännön mukaan yhdessä EU-maassa toimiluvan saaneet pankit ja sijoituspalveluyritykset saavat tarjota palveluita niin sanotun europassin valtuuttamina kaikissa EU-maissa. Suomen kansalaisia ei missään kielletä suoraan avaamasta arvopaperitilejä ulkomailla. Tämä siis jo nyt mahdollistaa suomalaisille hallintarekisterit.
 • Nykyinen oikeustila on epäselvä Suomen poikkeavan lainsäädännön vuoksi ja osa ulkomaisista toimijoista näyttää haastaneen Suomen lainsäädännössä olevan hallintarekisteröintikiellon. EU:n neuvoston oikeuspalvelu on todennut, että hallintarekisterikielto on EU-oikeuden vastainen.