Nuoret tarvitsevat tietoa e-laskusta

Finanssialan Keskusliiton HAAGA-HELIA ammattikorkeakoululla teettämän tutkimuksen mukaan moni 18–28-vuotiaista ei ole siirtynyt e-laskun käyttäjäksi, koska ei koe saaneensa tarpeeksi tietoa palvelusta. E-laskua jo käyttävien nuorten mielestä e-laskun hyötyjä ovat laskujen arkistointi verkkopankkiin ja mahdollisuus räätälöidä lasku omiin tarpeisiin sopivaksi. Useimmat nuoret toivoivat e-laskun käyttöönoton tuovan heille myös taloudellista hyötyä.

​Monille nuorille e-lasku on tuttu vain nimeltä. Tutkimuksesta selviää, että nuoret eivät tunne e-laskun hyötyjä, mutta eivät myöskään kaipaa laskujen maksamiseen muutosta. Useimmat tutkimuksessa mukana olleet nuoret kokevat, että e-laskupalvelusta ei ole tullut heille tietoa lainkaan, vaikka he ovatkin huomanneet maininnan e-laskusta verkkopankissa tai paperilaskussa.

E-laskun hyödyt paremmin esiin

Nuorten motivointi e-laskun käyttäjiksi vaatii nuorten mukaan viestintäkanavien tarkempaa kohdentamista, e-laskun hyötyjen havainnollista esittelyä sekä palvelun käyttöönottoon kannustavia houkuttimia. Tietoa e-laskusta nuoret odottavat ensisijaisesti pankilta tai muusta uskottavasta lähteestä.

Nuorten mielestä e-laskusta tulisi viestiä nuorille nykyistä räväkämmin. Viestinnässä tulisi korostaa e-laskun ekologisuutta, helppoutta ja monipuolisuutta. Mainonnan kanaviksi sopisivat sosiaaliset media ja muu internet-mainonta sekä radio. Varsinainen informaatio palvelusta voitaisiin sisällyttää e-lasku.info-sivustolla, jonka visuaalinen ilme tulisi muokata nuoria puhuttelevaksi.

Nuoret odottavat e-laskun näyttävän samalta kuin perinteisen laskun ja sisältävän samat tiedot. Teknisiä esteitä palvelun käyttöönotossa ei koeta olevan. Nuoret, jotka ottivat e-laskun käyttöön tutkimuksen aikana, kokivat palvelun helpoksi ja nopeaksi ja suhtautuivat siihen myönteisesti.

Tutkimus tehtiin touko-kesäkuussa 2011. 18–28-vuotiaiden nuorten e-laskun käyttöä kartoitettiin ensin sähköisellä kyselyllä. Tämän jälkeen haastateltiin nuoria erilaisista koulutuksellisista ja ammatillista taustoista. Haastateltavien joukossa oli sekä e-laskua jo käyttäviä että niitä, jotka eivät olleet ottaneet palvelua käyttöönsä. Tutkimuksen viimeisessä vaiheessa havainnoitiin nuoria, jotka ottivat e-laskun ensimmäistä kertaa käyttöönsä.

Lisätietoja:
Finanssialan Keskusliitto:
kehityspäällikkö Pirjo Ilola, puh. 020 793 4255
viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273
tutkimuksen tekijät:
tradenomi Miikael Gatenland, puh +358 40 822 7930
tradenomi Iina Kivilahti, puh +45 4268 8810