Koronan uusin muunnos tuotti epävarmuutta markkinoille – rahastoihin silti 73 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa yhteensä 73 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma pieneni markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli marraskuun lopussa 156 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 151 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 108 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 238 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 50 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 474 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2021
Osakerahastot-4741 02362 282
Yhdistelmärahastot2382 26232 767
Pitkän koron rahastot10897432 740
Lyhyen koron rahastot1513 36918 468
Vaihtoehtoiset rahastot509509 875
YHTEENSÄ738 580156 131

Marraskuussa Etelä-Afrikassa havaittiin koronaviruksen uusi muunnos. Epävarmuus muunnoksen vaarallisuudesta ja mahdollisista vaikutuksista maailmantalouteen heijastui sijoitusmarkkinoille: keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Osakemarkkinat kuitenkin toipuivat notkahduksestaan, kun virusmuunnoksen luonteesta saatiin tilannetta rauhoittavia arvioita.

Eurostatin ennakkotiedon mukaan euroalueen inflaatio oli marraskuussa 4,9 prosenttia. Sähkön ja kaasun hinnat ovat nyt ennätyskalliita eri puolilla Eurooppaa. Lisäksi euroalueella hintoja nostavat erilaiset tuotantoketjujen pullonkaulat. Euroopan keskuspankki pitää kuitenkin inflaation nousua väliaikaisena ilmiönä.

Osakerahastoissa lunastuksia tehtiin myös kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. Huoli Kiinan rakennus- ja kiinteistösektorin taloudellisesta tilasta heijastui osakemarkkinoille. Lisäksi uudesta virusmuunnoksesta johtuva epävarmuus näkyi öljyn hinnassa ja sitä kautta Venäjän osakemarkkinoilla laskevina kursseina.

Korkosijoittajalle marraskuu oli tuottoisa kuukausi. Uudesta virusmuunnoksesta johtuva epävarmuus näkyi myös korkomarkkinoilla. Korot laskivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Euroopan keskuspankki on ilmoittanut, ettei se nosta ohjauskorkoaan vielä ensi vuonna. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyy nyt voittoja, joille etsitään negatiivisen korkotason oloissa positiivista korkotuottoa.

”Epävarmuus näkyi marraskuun rahasto-osuuksien nettomerkinnöissä. Riskiä hajautettiin sijoittamalla erityisesti yhdistelmärahastoihin. Korkorahastoista sijoittajat saivat positiivista tuottoa samaan aikaan, kun keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Pelko rokotesuojan riittämättömyydestä uudelle virusmuunnokselle ja sen mahdolliset vaikutukset maailmantalouteen heijastuivat nopeasti osakemarkkinoille. Koronapandemia pitää edelleen sijoittajia varpaillaan”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 127 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 514 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,27). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi2297 28824 %
Pohjoismaat482088 87032 %
Eurooppa-333-5787 13222 %
Pohjois-Amerikka-773498 33931 %
Japani0-1236689 %
Tyynenmeren alue1017095911 %
Kehittyvät markkinat-181-5226 01414 %
Maailma791 58621 33924 %
Toimialarahastot-20-971 67220 %
YHTEENSÄ-4741 02362 282 

Pitkän koron rahastoissa varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 128 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 23 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 4,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,70).

milj. EURNettomerkinnät marraskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.11.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR96945 970-1,5 %
Luokitellut yrityslainat EUR34759 862-0,3 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-23503 7493,0 %
Valtioriski maailma8311542,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma-84227 8071,3 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma11891 8704,1 %
Kehittyvät markkinat32-2863 3271,1 %
YHTEENSÄ10897432 740 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan