Osakerahastoihin kertyi eniten uutta pääomaa lokakuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 274 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Lokakuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 448 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 134 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 94 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 12 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, nettomääräisesti yhteensä 414 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2020

Osakerahastot

448

590

43 827

Yhdistelmärahastot

94

582

25 455

Pitkän koron rahastot

-414

-1 218

30 837

Lyhyen koron rahastot

134

-853

14 175

Vaihtoehtoiset rahastot

12

346

7 246

YHTEENSÄ

274

-553

121 540

Osakekurssien heilunta jatkui lokakuussa. Vaikka vuoden kolmannella neljänneksellä nähtiin maailmantaloudessa jo elpymisen merkkejä, niin loppuvuonna koronatilanne on pahentunut uudelleen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Euroopassa päätettiin lokakuussa uusista taloutta sulkevista varotoimenpiteistä, joiden odotetaan heijastuvan talouden aktiviteettiin.

Koronatilanne lisää hermostuneisuutta osakemarkkinoilla. Yhdysvalloissa myös poliittiseen ympäristöön liittyy edelleen epävarmuutta. Mahdollinen elvytyspakettien viivästyminen hidastaisi maan talouden elpymistä. Keskuspankkien tukitoimet kuitenkin ohjaavat pääomia matalia korkotasoja tuottoisempiin sijoituskohteisiin, mikä näkyy osakerahastojen nettomerkinnöissä.

Euroopan keskuspankki, EKP, piti lokakuun kokouksessaan rahapolitiikkalinjansa ennallaan. EKP:n neuvoston jäsenet ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että lisää uusia elvytystoimia tarvitaan. Euroalueen lyhyet korot laskivat lokakuussa, mikä vaikutti lyhyen koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 17 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

”Eri osakerahastoluokkiin sijoitettiin lokakuussa hyvin hajautetusti, mikä kielii siitä, että sijoituksille haettiin turvaa riskejä hajauttamalla. Osakekurssien heilunta tarjosi sijoittajille hyviä sijoitushetkiä. Koronakriisin toinen aalto jakaa maailmantalouden ensimmäistä aaltoa selkeämmin kriisistä hyötyjiin ja häviäjiin. Kaikkien katseet ovat kuitenkin vielä hetken Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen analysoinnissa”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 246 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin vain globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 8 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,60). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

42

-250

5 319

9 %

Pohjoismaat

59

202

5 729

17 %

Eurooppa

93

-114

5 507

-9 %

Pohjois-Amerikka

71

329

5 627

3 %

Japani

34

-23

688

5 %

Tyynenmeren alue

37

29

666

7 %

Kehittyvät markkinat

39

53

5 242

-6 %

Maailma

82

420

13 659

3 %

Toimialarahastot

-8

-54

1 389

-5 %

YHTEENSÄ

448

590

43 827

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 27 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 291 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtioriskiin sijoittavat rahastot 2,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,47).

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-96

-290

5 561

2,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-195

-848

9 436

0,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-59

103

3 495

-2,1 %

Valtioriski maailma

6

-10

122

1,1 %

Luokitellut yrityslainat maailma

27

109

7 121

1,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-58

5

1 551

1,2 %

Kehittyvät markkinat

-39

-288

3 551

-2,5 %

YHTEENSÄ

-414

-1 218

30 837

Rahastoraportti, lokakuu 2020

Markkinakatsaus, lokakuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.