Osakerahastopääomat laskussa – muut rahastot vetivät uusia sijoituksia

  • Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin elokuussa yhteensä 496 miljoonaa euroa varoja.
  • Lisäksi rahastopääoma laski epäsuotuisan markkinakehityksen takia.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli elokuun lopussa 136 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin muihin paitsi osakerahastoihin: Pitkän koron rahastoihin 582 miljoona euroa, yhdistelmärahastoihin 46 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 144 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 4 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 1 272 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.8.2022
Osakerahastot-1 272-1 77553 393
Yhdistelmärahastot4633029 941
Pitkän koron rahastot582-63728 338
Lyhyen koron rahastot144-2 06615 734
Vaihtoehtoiset rahastot41958 828
YHTEENSÄ-496-3 952136 234

Kesän kurssinousu jäi lyhyeksi iloksi ja markkinat kääntyivät alamäkeen elokuun jälkipuolella. Korkotaso on nousussa suurten inflaatiolukujen vanavedessä ja maailmantalouden kasvun odotetaan hiipuvan, mikä lisää epävarmuutta osakemarkkinoilla pidemmällä aikavälillä.

Euroalueen talouden näkymät näyttävät alkaneen syksyn sekä ensi talven osalta huolestuttavilta. Euro on jatkanut heikentymistään ja edelleen kiihtyvä inflaatio luo paineita Euroopan keskuspankin tuleville korkopäätöksille. Raaka-ainemarkkinoilla öljyn hinta laski elokuussa, mutta maakaasun hinta jatkoi nousuaan. Talven lähestyessä energiakriisin pelätään pahentuvan entisestään Venäjän kaasutoimitusten vähentyessä.

”Markkinoiden heilahtelu iski ja iskee aina myös rahastoihin. Epävarmassa tilanteessa tavallisen sijoittajan on syytä pitää pää kylmänä, pysyä sijoitussuunnitelmassaan ja välttää äkkinäisiä reaktioita. Erityisen tärkeäksi nousee sijoitusten hajautus. Rahastossa yhtiökohtainen hajautus tulee ”kaupan päälle”, mikä vähentää yksittäisen yhtiön epäonnistumisen vaikutusta. Sijoittajan itsensä mietittäväksi jää rahastoa valittaessa varmistaa, että sijoitukset hajautuvat myös eri omaisuusluokkien ja markkinoiden välillä. Lopuksi ajallinen hajautus, kuten kuukausittainen säästäminen vähentää väärän ajoituksen riskiä”, toteaa johtava lakimies Jari Virta Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa varoja lunastettiin kaikista rahastoluokista, eniten Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 443 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,11). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.8.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-86-2955 655-21 %
Pohjoismaat-102-2407 166-23 %
Eurooppa-265-7135 086-15 %
Pohjois-Amerikka-443-3247 5361 %
Japani-5917592-11 %
Tyynenmeren alue-10130 978-8 %
Kehittyvät markkinat-49-1865 036-11 %
Maailma-1432519 861-7 %
Toimialarahastot-23-891 485-9 %
YHTEENSÄ-1 272-1 77553 393 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin lähes kaikkiin rahastoluokkiin yhteensä 582 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sekä globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot -1,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kaikkien rahastoluokkien Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.8.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR1572275 369-12,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR367-1088 826-11,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR41-703 287-9,9 %
Valtioriski maailma256208-1,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma-1-5096 368-6,3 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-121 524-7,8 %
Kehittyvät markkinat17-2352 756-9,1 %
YHTEENSÄ582-63728 338 

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan