Pääomamarkkinaunionin, digitalisaation ja maksamisen uudet tuulet – komissio julkaisi strategiansa

EU-komissio on julkistanut tuhdin paketin lähitulevaisuuden linjauksia. Kuva: Shutterstock.com

EU-komissio on julkistanut tuhdin paketin lähitulevaisuuden linjauksia pääomamarkkinoista, digitaalisesta rahoituksesta ja maksamisesta. Pääomamarkkinaunionin kehittämisen toimintasuunnitelmassa esitetään uudet tarkemmin kohdennetut toimet sekä haetaan jäsenmailta poliittista tukea hankkeelle. Maksamisen ratkaisuilla taas tuetaan Euroopan taloudellista itsenäisyyttä ja vahvistetaan euron merkitystä maailmassa. Komission konkreettiset suunnitelmat finanssialan digitalisaatiosta on kiteytetty Digital Finance -strategiaan.

Pääomamarkkinaunionin avulla ulos talouskriisistä

Pääomamarkkinaunionia on rakennettu jo vuosia, mutta Euroopan yhteisten pääomamarkkinoiden syventäminen ja vahvistaminen ei ole edennyt merkittävästi sääntelyn keinoin.

Komissio haluaa tukea Euroopan elpymistä talouskriisistä lisäämällä markkinaehtoisen rahoituksen kulkua yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Julkisilla tuilla ja EU:n elpymisrahaston varoilla kriisistä ei yksin toivuta, ja pankkirahoitukselle vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja on lisättävä. Kuten muidenkin EU:n elpymistoimien, myös nyt suunniteltujen hankkeiden on tuettava komission vihreän kehityksen Green Dealin ohjelmaa sekä siirtymää tehokkaampaan digitaalisuuteen.

Komissio painottaa myös entistä enemmän vähittäissijoittajien roolia pääomamarkkinoiden vahvistumisessa. Myös euron asemaa on vahvistettava globaaleilla pääomamarkkinoilla.

Digitalisaation neljä kärkeä

Digital Finance -strategiassa komissio linjaa suuntaviivat ja tulevat toimet keskeisissä finanssialan digitalisaatioon liittyvissä teemoissa. Komission suunnitelmat koskettavat laajasti eri finanssisektoreita, ja digitalisaation edistämiselle on valittu neljä prioriteettia.

Komissio pyrkii ensinnäkin tukemaan EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja helpottamaan rajat ylittävien finanssipalveluiden tarjoamista. Asiakkaiden digitaalisen identiteetin käyttö halutaan mahdolliseksi EU-alueella.

Finanssi-innovaatioiden hyödyntämistä tuetaan lohkoketjuteknologiassa, pilvipalveluissa sekä tekoälyssä. Komissio pyrkii myös poistamaan EU-sääntelyn aiheuttamia esteitä innovoinnille sekä antamaan jatkossa ohjeistusta finanssialan sääntelyn soveltumisesta uusiin teknologioihin. Strategian kanssa samassa yhteydessä julkaistiin virtuaalivaroja koskeva lainsäädäntöesitys.

Finanssialan datan käsittelystä on odotettavissa useita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa datan jakamiseen kolmansille osapuolille. Keskeisenä ajatuksena on mahdollistaa finanssitoimijoiden asiakasdatan käyttö kolmansille osapuolille maksupalveludirektiivin tuoman ison muutoksen tapaan (Open Finance). Lisäksi julkiseen ja säänneltyyn talousdataan on tarkoitus avata reaaliaikainen, digitaalinen pääsy. Komissio aikoo myös tarjota työkaluja finanssialan valvonnan ja raportoinnin helpottamiseksi.

Neljäs komission prioriteeteista liittyy digitalisaation haasteisiin ja riskien tunnistamiseen. Komissio julkaisi jo lainsäädäntöesityksensä finanssialan kyberturvallisuudesta ja resilienssistä, ja tulevat EU-toimet kohdistuvat muun muassa vakavaraisuussääntelyyn sekä finanssituotteita koskeviin menettelytapoihin ja tiedonantosäännöksiin. Komission keskeisenä tavoitteena on myös turvata eri toimijoiden tasapuoliset toimintamahdollisuudet.

Maksustrategian neljä kärkeä

Myös komission vähittäismaksustrategia keskittyy neljään toisiinsa yhteydessä olevaan avainpilariin:

Euroopassa on enenevässä määrin digitaalisia ja pikamaksuja välittäviä yleiseurooppalaisia ratkaisuja. Pikamaksamisesta tulee uusi normaali. Komissio arvioi marraskuussa, tarvitaanko lainsäädäntöä varmistamaan, että SEPA-pikasiirrot ovat täyskäytössä kaikkialla Euroopassa vuoden 2021 loppuun mennessä. Kuluttajien luottamusta pikamaksamiseen tulee lisätä. Komission suunnitelmissa on myös rajojen yli toimivan asiakkaiden tunnistamisen kehittäminen ja digitaalisen maksamisen edistäminen. Lisäksi komissio haluaa varmistaa, että kuluttajat voivat jatkossakin halutessaan maksaa käteisellä. Komissio tukee EKP:tä digitaalisen keskuspankkirahan käyttöönoton selvityksessä.

Toinen lähestymistapa ovat innovatiiviset ja kilpailukykyiset vähittäismaksumarkkinat. Toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) päivittämistä suunnitellaan jo. Komissio aikoo muu muassa laajentaa kolmansien osapuolien pääsyä pankkien palveluihin maksutilejä laajemmin ja samalla edelleen parantaa maksamisen turvallisuutta.

Kolmantena toimena on pitää vähittäismaksujärjestelmät ja muut tuki-infrastruktuurit tehokkaina ja yhteensopivina. SEPA-pikasiirtojen toimivuuden kannalta on olennaista koko SEPA-alueen saavutettavuus ja maksuinfrastruktuurien yhteensopivuus. Komissio kannattaa maksuinfrastruktuurien laajentumista eurosta myös muihin EU-valuuttoihin.

Komissio aikoo panostaa EU:n ja muiden maiden välistä maksujenvälityksen kehittymiseen kohti edullisempia, läpinäkyvämpiä ja helppokäyttöisempiä palveluita. Komissio toteaa rahalähetysten kasvaneen räjähdysmäisesti maailmanlaajuisesti etenkin matalan ja keskitulon maihin, jossa ne usein olevat saajilleen elintärkeitä. Komissio uskoo EU:n ja muiden maiden välisen maksujenvälityksen sujuvoitumisen kannustavan euron laajempaan käyttöön ja euron aseman vahvistumiseen valuuttana maailmanlaajuisesti.

Lue lisää:

Komission esitys pääomamarkkinaunionin kehittämisestä

Komission tiedonanto Digital Finance -strategiasta

Komission vähittäismaksustrategia