Palokuorman kasvu vaatii panostusta myymälä- ja henkilöturvallisuuteen

Vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnin valvonnasta sekä turvallisuusvaatimuksista annettua asetusta halutaan muuttaa. Lähtökohtana valtioneuvoston asetusehdotuksessa on, että palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrät olisi edelleen pidettävä mahdollisimman pieninä myymälärakennuksissa, kuten esimerkiksi kauppakeskuksissa.

”Säilyttämistä koskeva tuhannen litran yläraja esitetään kuitenkin poistettavaksi. Uusi yläraja muodostuisi kohteen suojaustasosta ja vaarallisten kemikaalien vaaraluokituksesta. Pelastusviranomaisen tehtäväksi jää vahvistaa enimmäismäärä tehdyn suojaustason ja kemikaalien luokituksen mukaan”, johtava asiantuntija Petri Mero Finanssialan Keskusliitosta (FK) kertoo.

Vastuutahot määriteltävä nykyistä selkeämmin

Meron mukaan valvontavastuut olisi määriteltävä asetusehdotusta seikkaperäisemmin ja ottaa huomioon eri tyyppisten liiketilojen vaatimukset vaarallisten kemikaalien säilyttämiselle. ”Myymälätiloissa säilytettävien palavien nesteiden ja palavien kaasujen turvallisesta säilytyksestä vastaava taho tulee kirjata selkeästi asetukseen. Lisäksi palavien nesteiden ja palavien kaasujen syttymisen todennäköisyys ja onnettomuuksien seuraukset kauppakeskuksessa tulee selvittää tutkimuksella”, Mero painottaa. Jos ja kun vaatimukset muuttuvat, pelastusviranomaisen käyttöön pitää luoda selkeä ja luotettava työkalu, jonka avulla myymälärakennusten henkilö- ja paloturvallisuus pysyy nykyisenä tai paranee. ”Tämänhetkiseen tilanteeseen verrattuna pelastusviranomaisen harteille kasataan merkittävästi suurempi vastuu, sillä entisen 1 000 litran sijaan palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrä voi olla moninkertainen”, Petri Mero huomauttaa. Myös myymälän suojaustason määrittämiseen paloriskin mukaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Uudiskohteissa suojaustason määritys sekä henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelyiden ja -järjestelmien toteutus on helpompi kuin olemassa olevan kohteen, sillä järjestelmät ja järjestelyt voidaan mitoittaa suoraan käyttötarkoitukseensa. ”Olemassa olevassa kohteessa useat turvallisuuteen liittyvät järjestelyt ovat kapasiteetiltaan jo maksimissaan, eikä niitä voi enää käyttää hyväksi lisääntyneen riskin pienentämiseen. Esimerkiksi palo-osaston koko on monesti kasvatettu automaattisen sammutusjärjestelmän avulla ja sammutusjärjestelmä mitoitettu sen mukaiseen käyttötarkoitukseen”, Mero toteaa.

Turvallisuusjärjestelmiin satsattava

FK:n kannan mukaan palavien nesteiden ja palavien kaasujen syttymisen todennäköisyys ja onnettomuuksien seuraukset kauppakeskuksessa tulee selvittää tutkimuksella. Koska palavien nesteiden ja palavien kaasujen määrien säilyttämistä koskeva tuhannen litran yläraja ehdotetaan poistettavaksi, kauppakeskusten henkilö- ja paloriski tullee kasvamaan. ”FK ehdottaa puolueettoman selvityksen tekemistä myymälätilojen ja kauppakeskusten mahdollisista suuronnettomuusvaaroista. Selvityksen avulla tulisi pystyä arvioimaan eri turvallisuusjärjestelmien ja turvallisuusjärjestelyjen merkitystä tulipalossa”, Petri Mero toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat