Pankkien verkkopalveluiden avaaminen etenee

Pankit valmistautuvat aktiivisesti siihen, että niiden ylläpitämät maksutilit avataan rajoitetusti ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Jatkossa asiakas voi maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään ulkopuolisen verkossa toimivan maksupalvelun avulla. ”Tämä voi tarjota hyvin onnistuessaan uudenlaista kumppanuutta uudenlaisten palvelujen tuottamiseen. Tärkeintä kehitystyössä on, että asiakas hyötyy”, muistuttaa lakimies Essi Ruokanen Finanssialan Keskusliitosta (FK).

Oikeusministeriö on julkistanut maksupalvelulain uudistamista koskevan mietinnön. Ruokanen on ollut FK:n edustajana mietintöä valmistelleessa työryhmässä. Ruokasen mukaan haasteena on, että nykyisiä verkkopankkipalveluja ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu kolmansien hyödynnettäviksi. ”Tämä todennäköisesti edellyttää suuria muutoksia joko verkkopankkiin tai erillistä rajapintaa. Vaikka eurooppalaisia rajapintoja koskeva työ on käynnistynyt, tilanne on vielä avoin.” Ruokanen pitää hyvänä, että toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) kansallisessa täytäntöönpanossa on pitäydytty direktiivin edellyttämissä muutoksissa. ”On tärkeää pyrkiä välttämään kansallista lisäsääntelyä, kuten hallitusohjelmassa on viisaasti linjattu. Ylimääräinen sääntely näkyy viime kädessä aina kuluttajien kukkarossa.”

”Asiakkaan kannalta palvelun käyttö edellyttää sitä, että asiakkaan on aina yksilöitävä tili ja annettava suostumuksensa esimerkiksi maksutoimeksiannon käynnistämiseen. Lisäksi kolmannen maksupalveluntarjoajan on aina tunnistauduttava pankille, jotta pankki tietää, kuka toimii asiakkaan toimeksiannosta pankin suuntaan”, Ruokanen sanoo.

Palveluntarjoajan luotettavuudesta huolehdittava

”On muistettava, että asiakkaan oikeus käyttää verkkopankkipalveluja perustuu asiakkaan ja pankin väliseen sopimukseen ja siinä määriteltyihin käyttö- ja muihin ehtoihin. Verkkopankkitunnusten luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on sopimusehtojen mukaan kielletty. Luovuttaminen on nimenomaisesti kielletty myös tunnistuslain mukaan. Tämä on otettava tarkoin huomioon jatkotyössä”, Ruokanen toteaa.

Ruokasen mukaan erityisen tärkeää on, että asiakas voi aina varmistautua palveluntarjoajan luotettavuudesta. ”Maksamisen palvelut ovat verkkorikollisuuden kannalta hyvin houkutteleva kohde. Myös identiteettivarkaudet ovat viime aikoina yleistyneet.”

Maksupalveludirektiivissä riskiä pyritään vähentämään niin, että kolmansien maksupalveluntarjoajien on tunnistauduttava tilinpitäjälle kunkin toimeksiannon tai kyselyn yhteydessä. Se, miten tunnistautuminen toteutettaisiin ja miten tilinpitäjä voisi varmistua tietojen aitoudesta, on vielä avoinna.

Linkki oikeusministeriön mietintöön