Potilasvakuutus korvaisi vastaisuudessa tekonivelen aiheuttaman vahingon

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työryhmä esittää kokonaisuudistusta potilasvakuutuslakiin. Esimerkiksi tekonivelestä tai sydämentahdistimesta aiheutunut henkilövahinko voitaisiin korvata potilasvakuutuksesta, jos laite ei ole ollut niin turvallinen kuin on voinut olettaa.

Finanssialan Keskusliitto pitää yksimielisen työryhmän esitystä uudeksi laiksi hyvänä.

Lakisääteinen potilasvakuutus korvaa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneita henkilövahinkoja. Uudistus kohdistuisi erityisesti lain rakenteeseen, jotta lainsäädännöstä kävisi selvästi ilmi eri osapuolien oikeudet ja velvollisuudet.

Tekonivelestä tai sydämentahdistimesta aiheutuneen haitan lisäksi korvattavaksi tulisi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatillinen kuntoutus. Uudistuksen myötä lain alueellista soveltamisalaa laajennettaisiin koskemaan eräissä erityistilanteissa myös Suomen rajojen ulkopuolella annettavaa hoitoa. Potilasvakuutus ei uudenkaan lain mukaan koskisi tilanteita, joissa ulkomaille hakeudutaan hoitoon omaehtoisesti.

”Julkisen sektorin on siis pitänyt lähettää potilas ulkomaille hoitoon, koska vastaavanlaista hoitoa ei ole Suomessa saatavilla esimerkiksi sairauden harvinaisuuden vuoksi,” sanoo Finanssialan Keskusliiton johtaja Lea Mäntyniemi.

Ehdotus ei sisällä potilasvakuutuksen perusrakenteeseen, kuten vakuuttamisvelvollisuuteen tai vakuutusjärjestelmän toimeenpanoon liittyviä merkittäviä muutoksia. STM:n mukaan kyse on siten pääosin lainsäädännön selkeyttämisestä ja modernisoinnista.

Tavoitteena on, että uudet lait tulisivat voimaan samaan aikaan sote-uudistuksen kanssa vuoden 2019 alusta.