Puolueeton taho mukaan vakuutuslääketieteellisiin korvauskiistoihin

Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää tärkeänä, että vakuutuslääketieteellisiin korvauskiistoihin saadaan mahdollisimman pian mukaan lääketieteellisiä lausuntoja antava puolueeton taho. Esitys puolueettomasta lausunnonantajasta sisältyy sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon johtaman, vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän toimenpide-ehdotuksiin, jotka julkaistiin tänään.

Johtava lakimies Pia Santavirta FK:sta sanoo, että puolueetonta asiantuntijatahoa tarvitaan erityisesti silloin, kun on kyse tietyn lääketieteellisen erityisalueen tuntemuksesta tai jos tapaukseen liittyy tulkinnanvaraisuutta. Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittänyt työryhmä oli ehdotuksesta yksimielinen. ”Puolueeton lausunnonantaja lisäisi etuuskiistoissa muutoksenhakijoiden yhdenvertaisuutta. Se lisäisi myös oikeusvarmuutta sekä lääketieteellisen arvioinnin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. Nykyisin etuuskiistojen osapuolet joutuvat oikeusasteissa hankkimaan lausuntonsa itse. Tämä tulee kalliiksi, pitkittää käsittelyaikoja ja asettaa tuomioistuimet vaikeaan tilanteeseen”, Santavirta toteaa. Aiemmin ulkopuolisena tahona vakuutuslääketieteellisissä kiistoissa käytettiin sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraa, mutta resurssisyistä virasto lopetti lausuntojen annon marraskuussa 2011. Santavirran mukaan asianosaisten ja tuomioistuinten tarve riippumattomaan lääketieteelliseen asiantuntija-arviointiin ei koske yksinomaan vakuutusoikeudellisia asioita vaan voi tulla esiin myös esimerkiksi vahingonkorvausasioissa yleisissä tuomioistuimissa.

Läpinäkyvyys ja luottamus paranevat

Finanssialan Keskusliitto kannattaa myös muita vakuutuslääkärityöryhmän toimenpide-ehdotuksia, jotka lisäävät kansalaisten luottamusta vakuutuslääkäri- ja koko sosiaalivakuutusjärjestelmään. Pia Santavirta toteaa, että järjestelmän huono maine ei ole ollut kenenkään kannalta katsottuna eduksi. Työryhmä ehdottaa etuuslainsäädäntöön muutoksia, jotka koskevat muun muassa päätösten parempaa perustelemista. Osittain tai kokonaan hylkäävän päätöksen perusteluihin olisi aina kirjattava ne seikat, jotka ovat vaikuttaneet arviointiin. Lääkäreiden koulutukseen, osaamiseen ja yhteistyöhön ehdotetaan parannuksia, jotta etuushakemuksia varten laaditut hoitavien lääkäreiden lausunnot olisivat riittävän laadukkaita ja kattavia. Työryhmä ehdottaa muun muassa osa-aikaisen vakuutuslääketieteen professuurin perustamista Helsingin yliopistoon. Yksi tärkeistä uudistuksista on myös kansalaisten tietotason ja tiedonsaantimahdollisuuksien lisääminen. ”Päätösten perusteena olevan lainsäädännön ymmärtäminen on vaikeaa, joten kansalaisille on annettava enemmän tietoa etuuksien perusteista, päätöksentekoprosesseista ja yleisistä menettelytavoista”, Santavirta toteaa. STM koordinoi hanketta, jossa ensi vuoden aikana kerätään kootusti kansalaisten saataville tietoa siitä, miten sosiaalivakuutuksen eri lajit toimivat ja minkälaisia vaiheita vakuutusasioiden käsittelyssä on. STM:n vakuutuslääkärityöryhmän kehittämisehdotukset • Puolueeton taho lääketieteellisten lausuntojen antajaksi • Paremmat perustelut hylkääville päätöksille • Lääkäreille lisää koulutusta ja yhteistyötä • Kansalaisille kootusti tietoa etuuksien perusteista, päätöksentekoprosesseista ja menettelytavoista • Muutoksenhakulautakuntiin lisää lääketieteellistä asiantuntemusta • Muutoksenhakulautakuntien jäsenille ilmoitusvelvollisuus sidonnaisuuksista • Lisää suullisia käsittelyjä

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat