Rahastoihin 336 miljoonaa euroa uusia sijoituksia – korkosijoitukset kiinnostivat

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa yhteensä 336 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
  • Toisaalta rahastopääomaan vaikutti heikkenevä markkinakehitys.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 138 miljardia euroa.

Helmikuussa uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin paitsi osakerahastoluokkaan. Eniten uusia varoja sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 376 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 292 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 70 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 31 miljoonaa euroa uusia pääomia. Pääomia lunastettiin ainoastaan osakerahastoista yhteensä 434 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.02.2023
Osakerahastot-434-41654 061
Yhdistelmärahastot7010029 561
Pitkän koron rahastot29256328 413
Lyhyen koron rahastot37630014 568
Vaihtoehtoiset rahastot316111 518
YHTEENSÄ336607138 122

Helmikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa ja Euroopassa inflaatio hidastui, mutta odotuksia vähemmän ja hintojen nousu oli laaja-alaista. Keskuspankkien rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän korkean inflaation selättämiseksi. Osakemarkkinoille korkeat inflaatioluvut olivat pettymys, koska keskuspankkien ohjauskorkojen odotetaan nousevan aiempaa arviota korkeammalle. Korkojen nousu vaikuttaa pörssiyhtiöiden arvostuskertoimiin.

Maailmantalouden kasvun ennustetaan hidastuvan kuluvana vuotena. Ennusteet arvioivat talouden vajoavan taantumaan usealla eri mantereella. Ainoastaan Kiinassa koronarajoitustoimien päättymisen jälkeen talouden positiivinen vire jatkui.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Sijoittajien ja -säästäjien kiinnostus korkomarkkinoita kohtaan kuitenkin lisääntyi.

”Korkojen nousun myötä inflaatio on maltillisesti hidastunut Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Korkein inflaatiohuippu ohittui viime vuoden lopulla useimmissa maissa. Esimerkiksi Euroopassa sähkön hinnat ovat laskeneet. Hidastumisesta huolimatta pohjainflaatio kiihtyi, joten keskuspankkien rahapolitiikan odotetaan edelleen kiristyvän hintavakauden saavuttamiseksi. Sijoittajien katse on nyt pidemmällä tulevaisuudessa, joten sijoitusten hajauttamisen tärkeys korostuu”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia lunastettiin kaikista rahastoluokista. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.02.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-44-965 917-1 %
Pohjoismaat-6-1277 243-8 %
Eurooppa-50-2295 499-1 %
Pohjois-Amerikka-141587 497-3 %
Japani-66-81445-6 %
Tyynenmeren alue-3613911-7 %
Kehittyvät markkinat-2754 524-10 %
Maailma-71020 547-4 %
Toimialarahastot-18-301 478-8 %
YHTEENSÄ-434-41654 061 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin muihin rahastoluokkiin paitsi kehittyville markkinoille. Uusia varoja sijoitettiin eniten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 273 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin ainoastaan kehittyviltä markkinoilta yhteensä 33 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk:n arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.02.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR971325 149-14,1 %
Luokitellut yrityslainat EUR1763319 307-8,8 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR18633 547-4,3 %
Valtioriski maailma16203-6,1 %
Luokitellut yrityslainat maailma29456 070-6,4 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma341 451-5,3 %
Kehittyvät markkinat-33-182 686-5,0 %
YHTEENSÄ29256328 413 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan