Rahastoihin 697 miljoonaa euroa heinäkuussa – pääoma kasvoi suotuisassa tilanteessa

Rahastopääoma kasvoi heinäkuussa. Kuva: Shutterstock.com

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 697 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 119 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastoihin kertyi 348 ja lyhyen koron rahastoihin 315 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 70 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin osakerahastoista yhteensä 35 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet 3,9 miljardia euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2019 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.7.2019
Osakerahastot -35 -3 861 42 435
Yhdistelmärahastot 70 48 24 189
Pitkän koron rahastot 348 1 799 31 694
Lyhyen koron rahastot 315 1 244 15 114
Vaihtoehtoiset rahastot -1 630 5 755
YHTEENSÄ 697 -141 119 187

Maailmantalouden näkymien muuttuminen epävarmemmiksi ja vaimea inflaatiokehitys vaikuttivat heinäkuussa keskuspankkipäätöksiin ja osakemarkkinoihin. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset kauppapoliittiset jännitteet jatkuivat, ja euroalueen taloudesta, etenkin Saksan teollisuudesta, saatiin pääosin heikkoa talouskasvua ennakoivia lukuja. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed päätti keventää rahapolitiikkaa laskemalla ohjauskorkoa ja EKP:n viestintä oli entistä kyyhkymäisempää. Markkinoilla jo ennakoitiin Fedin tulevaa päätöstä, mikä näkyi osakekurssien nousuna, mutta viesti tulevaisuuden koronlaskupäätöksistä ei tyydyttänyt osakemarkkinoita.

Epävarmuus osakemarkkinoilla vauhditti edelleen korkorahastoihin sijoittamista. Sijoittajat ovat erityisesti yrityslainamarkkinoilla ja valtioiden joukkovelkakirjamarkkinoilla saaneet hyviä tuottoja. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko oli heinäkuun lopussa selkeästi kesäkuuta alemmalla tasolla. Odotukset talouskasvun hidastumisesta ovat näkyneet laskevina korkoina.

”Vaikka maailmantalouden näkymät ovat muuttuneet epävarmemmiksi, niin on hyvä huomioida, että monessa maassa talous kuitenkin edelleen kasvaa. Ennusteissa talouskasvu vain hidastuu. Talouskasvun aikana valikoiva sijoittaja on pystynyt löytämään hyviä sijoituskohteita ja hajauttamaan riskiä”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 55 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 64 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot 11 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2019 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.7.2019 Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi -14 -148 4 870 -2,4 %
Pohjoismaat -4 -56 4 521 0,0 %
Eurooppa -16 -708 5 907 -1,5 %
Pohjois-Amerikka -42 -1 194 5 782 9,7 %
Japani -1 -452 731 -2,6 %
Tyynenmeren alue 1 36 534 1,6 %
Kehittyvät markkinat -22 -704 5 449 8,7 %
Maailma 55 -659 13 189 4,9 %
Toimialarahastot 9 24 1 452 11,1 %
YHTEENSÄ -35 -3 861 42 435

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja kertyi euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 259 miljoonaa euroa. Myös euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin, euroalueen valtioriskiin ja kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot kiinnostivat. Sen sijaan globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 7,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokitellut yrityslainat menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,2).

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2019 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.7.2019 Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR 25 325 6 131 6,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR 172 170 10 121 4,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 22 447 3 227 3,1 %
Valtioriski maailma -1 -8 170 -0,3 %
Luokitellut yrityslainat maailma 87 334 5 446 5,8 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 10 270 2 825 4,4 %
Kehittyvät markkinat 32 259 3 774 7,4 %
YHTEENSÄ 348 1 799 31 694

Rahastoraportti, heinäkuu 2019

Markkinakatsaus, heinäkuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 500 kpl.