Rahastoihin 8,8 miljardia euroa uusia sijoituksia viime vuonna

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yli 8,8 miljardia euroa uutta pääomaa. Se on lähes 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin 3,2 miljardilla eurolla. Toukokuussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, 100,2 miljardissa eurossa. Vuoden lopussa 2015 rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 97,3 miljardia euroa.       

Vuonna 2015 eniten uutta pääomaa keräsivät yhdistelmärahastot, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 5,2 miljardia euroa. Vuonna 2014 eniten sijoituksia saaneet pitkän koron rahastot keräsivät myös viime vuonna kohtuullisesti sijoituksia, noin 1,7 miljardia euroa. Alkuvuoden nettomerkinnät olivat positiivisia, kun taas kesäkuukausina ja joulukuussa rahastojen nettomerkinnät jäivät pakkasen puolelle. Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa vuoden aikana 1,4 miljardia euroa. Niiden arvo nousi vuoden aikana jopa 3 miljardia euroa osakekurssien voimakkaan nousun siivittämänä, vaikkaKuukausittaiset heilahtelut arvonmuutoksissa alleviivasivat vuotta 2015.

Joulukuussa yhdistelmärahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 155 miljoonaa euroa, osakerahastoihin 110 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 76 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 175 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 51 miljoonaa euroa.

milj. EUR Nettomerkinnät joulukuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2015 Pääoma 31.12.2015
Osakerahastot 110 1 420 36 073
Yhdistelmärahastot 155 5 212 18 310
Pitkän koron rahastot -175 1 694 28 166
Lyhyen koron rahastot -51 231 12 782
Vaihtoehtoiset rahastot 76 265 1 945
Yhteensä 115 8 822 97 279

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi viime vuonna globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, noin 1,2 miljardia euroa. Kehittyviin markkinoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin yhteensä noin 0,5 miljardia euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 23,6 prosentin tuotolla. Myös Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat rahastoluokat pärjäsivät hyvin 19,1 prosentin ja 17,8 prosentin vuosituotoilla. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,15). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Rahastosijoittajan vuosi 2015 jatkui tuottoisana. Samaan aikaan sijoittamisen riskit ovat olleet nousussa. Yhdysvallat aloitti loppuvuodesta varovaisen koronnoston. Kiinan ja kehittyvien maiden talouskasvun näkymät heikentyivät ja raaka-aineiden hinnat laskivat. Sijoitusvuotta leimasi lisääntynyt heilunta osakemarkkinoilla sekä korkosijoitusten tuottotason heikentyminen. Tästä huolimatta vuosi pysyi yleisesti ottaen positiivisena ja maailman talouden kasvu tuki rahastosijoituksia,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, joulukuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2015 Pääoma 31.12.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Suomi 39 25 4 993 17,8 %
Pohjoismaat 42 -89 3 532 19,1 %
Eurooppa 13 700 6 642 12,5 %
Pohjois-Amerikka 1 -160 5 263 9,2 %
Japani 12 172 1 019 23,6 %
Tyynenmeren alue 3 11 253 10,5 %
Kehittyvät markkinat -74 -533 4 748 -4,7 %
Maailma 70 1 191 8 290 8,8 %
Toimialarahastot 6 103 1 333 11,2 %
Yhteensä 110 1 420 36 073

Viime vuonna pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen ulkopuoliset luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 895 miljoonaa euroa. Myös euroalueen ulkopuoliset korkeariskiset yrityslainat olivat suosittuja, ja rahastot keräsivät yhteensä 741 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka 2,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 0,89.

Pitkän koron rahastot, milj. EUR Nettomerkinnät, joulukuu 2015 Nettomerkinnät, tammi-joulukuu 2015 Pääoma 31.12.2015 12 kk:n tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -82 580 6 402 0,7 %
Luokitellut yrityslainat EUR -113 -496 10 063 0,0 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR 46 317 2 947 2,5 %
Valtioriski maailma -8 -41 173 2,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma -35 895 4 381 0,8 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma 22 741 2 303 -1,1 %
Kehittyvät markkinat -4 -301 1 897 -3,0 %
Yhteensä -175 1 694 28 166

Rahastoraportti, joulukuu 2015
Markkinakatsaus, joulukuu 2015

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli kesäkuun 2015 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 37,6 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra¬hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli marraskuun lopussa yhteensä 457 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat