Rahastoihin reippaasti uusia sijoituksia vuoden aluksi

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa 2021 reippaasti uutta pääomaa, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 134 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Tammikuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 356 miljoonaa euroa. Lyhyen ja pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 522 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 181 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2021

Osakerahastot

356

356

51 374

Yhdistelmärahastot

181

181

28 017

Pitkän koron rahastot

181

181

31 743

Lyhyen koron rahastot

341

341

15 336

Vaihtoehtoiset rahastot

11

11

7 702

YHTEENSÄ

1 070

1 070

134 172

Yhdysvalloissa uusi demokraattipresidentti Joe Biden vannoi virkavalansa. Demokraateilla on nyt niukka enemmistö senaatissa ja kongressissa, mikä helpottaa päätöksentekoa. Bidenin hallinto on jo ilmoittanut mittavista tukipaketeista maan taloudelle. Uutiset elvytystoimista ovat näkyneet osakemarkkinoilla nousevina kursseina. Yleisesti nähdään, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa esitetyillä tukipaketeilla ja keskuspankkien elvytystoimilla on myönteinen vaikutus koronakriisistä kärsivään maailmantalouteen.

Koronakriisin aikana yritysten toimialakohtaiset suuret erot ovat näkyneet eri osakeindeksien kehityksissä. Lisäksi tammikuussa sijoittajia kiinnostivat erityisesti kasvuosakkeet. Kuun lopulla nähtiin poikkeuksellisia kurssiliikkeitä yksittäisissä osakkeissa.

Korkorahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti uusia varoja, mutta pääoma pieneni heikentyneen markkinakehityksen vuoksi. Elvytystoimien vaikutus heijastuu jo Yhdysvalloissa inflaatio-odotuksiin ja vaikuttaa siten pitkiin korkoihin korkoja nostavasti. Koronakriisin takia kotitalouksien säästämisaste Yhdysvalloissa on korkealla, mikä antaa niille mahdollisuuden kuluttaa enemmän pahimman kriisivaiheen jälkeen.

”Yhdysvalloissa ja Euroopassa tukipaketeilla ja keskuspankkien elvytystoimilla on merkittävä heijastusvaikutus sijoitusmarkkinoille. Rokotusohjelmien edistyessä erityisesti Yhdysvaltojen talous voi elpyä nopeasti dynaamisuutensa ansiosta. Euroopassa tiukentuneet koronarajoitukset kurittavat vielä näkymiä lyhyellä aikajänteellä, mutta teollisuustuotanto on jatkanut toipumistaan. Raaka-aineiden, energian ja tuotantokomponenttien hintojen nousu luo kuitenkin haasteita euroalueen yritysten toipumiselle”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 260 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja toimialoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 62 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,03). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

11

11

6 252

20 %

Pohjoismaat

160

160

7 172

29 %

Eurooppa

48

48

6 516

2 %

Pohjois-Amerikka

78

78

6 135

8 %

Japani

1

1

746

13 %

Tyynenmeren alue

21

21

755

23 %

Kehittyvät markkinat

-47

-47

6 224

7 %

Maailma

100

100

16 065

10 %

Toimialarahastot

-15

-15

1 509

1 %

YHTEENSÄ

356

356

51 374

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin tammikuussa euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 199 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille, euroalueen ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 81 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 3,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,41).

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2021

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

84

84

5 754

1,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

115

115

9 633

1,1 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-39

-39

3 627

0,7 %

Valtioriski maailma

0

0

123

-1,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

64

64

7 482

1,1 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-26

-26

1 547

3,4 %

Kehittyvät markkinat

-16

-16

3 576

-1,4 %

YHTEENSÄ

181

181

31 743

Rahastoraportti, tammikuu 2021

Markkinakatsaus, tammikuu 2021

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.