Rahastoihin uusia merkintöjä 480 miljoonaa – Rahastoraportti sisältää jatkossa ESG-luokituksen

Sijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen on jo pitkään ollut kasvussa. Toukokuun Rahastoraportti sisältääkin nyt ensimmäistä kertaa uuden ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa. Toukokuussa Suomeen rekisteröityihin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 480 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 115 miljardia euroa.

Rahastojen vastuullisuuden arviointiin ja mittaamiseen on tarjolla monia eri tapoja. Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Jari Virta kertoo, että useat kaupalliset palveluntuottajat tekevät erilaisia laskelmia ja vertailuja. Lisäksi EU:ssa on valmisteilla uutta sääntelyä kestävästä rahoituksesta ja sijoituskohteiden kestävyyden arvioinnista. Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää jatkossa MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

”Vastaamme tiedontarpeeseen lisäämällä Rahastoraportille ESG-tietoja. Lukuja tulkittaessa on hyvä muistaa, että rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain”, Virta toteaa.

Pitkän koron rahastoihin eniten uusia sijoituksia

Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 435 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin kertyi puolestaan 425 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 134 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 5 miljoonaa euroa uusia varoja. Osakerahastoista lunastettiin 518 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2020

Osakerahastot

-518

-887

40 440

Yhdistelmärahastot

134

200

24 484

Pitkän koron rahastot

435

-634

30 318

Lyhyen koron rahastot

425

-1 561

13 348

Vaihtoehtoiset rahastot

5

233

6 852

YHTEENSÄ

480

-2 650

115 442

Toukokuussa koronapandemiasta johtuvia varotoimenpiteitä alettiin asteittain purkaa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Pandemian keskus siirtyi kehittyville markkinoille. Positiivisia uutisia saatiin koronarokotteiden kehitystyön edistymisestä. Markkinauutiset olivat odotettuja, joten osakekurssit jatkoivat toipumistaan maalis-huhtikuun voimakkaasta pudotuksesta.

Reaalitaloudessa ongelmat sen sijaan jatkuivat, mikä näkyi talousindikaattorien kehityksessä. Esimerkiksi Euroopassa ostopäällikköindeksit romahtivat. ”Suomessa talous painui jo alkuvuonna taantumaan. Pandemian ja siihen liittyvien sulkutoimien talousvaikutukset tulevat siten olemaan vakavat. Sijoittajien katse on jo siirtynyt pandemian toiseen aaltoon ja sen arvioituihin vaikutuksiin”, arvioi asiantuntija Mariia Somerla FA:sta.

Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin pitkästä aikaa uusia varoja. Kun kriisin syvin vaihe näyttää olevan ohitettu, on käteisvarojen suuri tarve poistunut. Euroalueen eteläisten jäsenvaltioiden 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot laskivat, mikä vaikutti pitkän koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Euroopan keskuspankin valtava elvytysmäärä on rauhoittanut euroalueen korkomarkkinoita.

Rahastoraportilla olevat ESG-arvosanat näyttävät olevan Eurooppaan sijoittavissa rahastoissa parempia kuin sen ulkopuolisiin maihin sijoittavissa rahastoissa. Toukokuussa vastuullisesti sijoittanut osakerahastosijoittaja sai kuukauden parhaimmat tuotot: Pohjoismaihin sijoittaneet osakerahastot tuottivat yhden kuukauden tuotolla mitattuna eniten, eli 9,0 prosenttia.

Osakerahastoista lunastettiin kaikista muista rahastoluokista paitsi Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista. Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin sijoitettiin 8 miljoonaa euroa uusia pääomia. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-43

-187

4 948

9 %

Pohjoismaat

8

-141

4 770

8 %

Eurooppa

-214

-343

5 305

-3 %

Pohjois-Amerikka

-126

-46

5 099

8 %

Japani

-39

-102

575

11 %

Tyynenmeren alue

-25

-9

616

4 %

Kehittyvät markkinat

-50

-115

4 533

-10 %

Maailma

-26

89

13 152

6 %

Toimialarahastot

-3

-31

1 442

5 %

YHTEENSÄ

-518

-887

40 440

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja sijoitettiin euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 282 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 10 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 4,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

120

-57

5 611

2,5 %

Luokitellut yrityslainat EUR

162

-531

9 393

-0,5 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

77

121

3 334

-4,5 %

Valtioriski maailma

-1

-9

119

4,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

77

-186

6 633

2,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

9

120

1 592

0,3 %

Kehittyvät markkinat

-10

-91

3 636

-0,1 %

YHTEENSÄ

435

-634

30 318

Rahastoraportti, toukokuu 2020
Markkinakatsaus, toukokuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.