Rahastoihin uusia sijoituksia 378 miljoonaa euroa – heikko markkinakehitys pienensi rahastopääomaa

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin 378 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
  • Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen takia.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 142 miljardia euroa.

Elokuussa uusia pääomia sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin yhteensä 282 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin yhteensä 92 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 5 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 36 miljoonaa euroa uusia varoja. Yhdistelmärahastoista lunastettiin yhteensä 37 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.08.2023
Osakerahastot5-20156 332
Yhdistelmärahastot-3716630 406
Pitkän koron rahastot9288529 058
Lyhyen koron rahastot2821 64215 888
Vaihtoehtoiset rahastot36-2910 051
YHTEENSÄ3782 464141 735

Elokuussa globaalit pääosakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden lasku johtui osaksi maan luottoluokituksen heikkenemisestä ja pohjainflaation kiihtymisestä. Yhdysvaltalaisista yksityissijoittajista yhä useampi arvioi, etteivät osakekurssit käänny nousuun loppuvuoden aikana.

Euroopassa keskeiset ostopäällikköindeksit laskivat. Euroalueen pohjainflaatio hidastui, mutta esimerkiksi Saksan pohjainflaatio kiihtyi edelleen. Saksan talousongelmat painavat koko euroalueen taloutta. Saksan arvioidaan olevan suurista teollisuusmaista ainoa, jonka talous ei kasva tänä vuonna. Saksan talouden ongelmat heijastuvat myös Suomen ulkomaankauppaan.

Kiinassa koronavuosien jälkeinen kulutuskysyntä on jäänyt odotettua vaisummaksi. Kuluttajien luottamus on heikkoa, joten kiinalaiset säästävät. Kiinan kiinteistö- ja rakennussektorin riskit nousivat elokuussa uutisiksi maailmalla.

Korkosijoittajalle elokuu oli vaihteleva. Korkeat korkotasot tarjosivat hyviä tuottoja. Korkojen nousu vaikutti kuitenkin korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Pitkän koron rahastoissa sijoittajia kiinnostivat aiempaa vähemmän riskisemmät yrityslainamarkkinat.

”Lähiaikojen heikot talousnäkymät heijastuivat elokuussa rahastojen nettomerkintöihin. Pitkän koron rahastoissa sijoittajat siirsivät sijoituksia korkeariskisistä yrityslainoista vähemmän riskisiin. Useasta osakerahastoluokasta lunastettiin pääomia, paitsi Suomeen sijoittavasta. Sijoittajat mahdollisesti katsoivat, että Helsingin pörssin pitkään jatkunut alamäki on tehnyt useiden osakkeiden hinnoista houkuttelevia ja rahastojen avulla hajauttivat sijoituksiaan”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Suomeen sijoittaviin rahastoihin yhteensä 174 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti, Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja mm. Pohjoismaihin sijoittavista rahastoista yhteensä 171 miljoonaa euroa. Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.08.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi1743055 799-2 %
Pohjoismaat-30-3696 422-6 %
Eurooppa-57-3535 3739 %
Pohjois-Amerikka-49-1098 1004 %
Japani1-1344452 %
Tyynenmeren alue181151 048-6 %
Kehittyvät markkinat-12174 595-5 %
Maailma-3539923 0633 %
Toimialarahastot-4-711 488-3 %
YHTEENSÄ5-20156 332 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin globaalisti ja euroalueella luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 262 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin euroalueen ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoluokista yhteensä 164 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 4,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,79).

milj. EURNettomerkinnät elokuu 2023Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.08.2023Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR165205 666-3,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR1085309 7090,5 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-130-183 4764,8 %
Valtioriski maailma-1-6178-5,4 %
Luokitellut yrityslainat maailma154-95 930-4,3 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-34-691 405-1,1 %
Kehittyvät markkinat-20-642 694-0,4 %
YHTEENSÄ9288529 058 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,47 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 600 euroa. Suomeen on rekisteröity 19 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 550 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan