Rahastoihin uusia varoja 751 miljoonaa euroa – sijoituksia kaikkiin rahastoluokkiin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa nettomääräisesti 751 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 129 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Marraskuussa sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin uutta pääomaa. Osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 270 miljoonaa euroa ja pitkän ja lyhyen koron rahastoihin 254 miljoonaa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 211 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2020

Osakerahastot

270

861

48 761

Yhdistelmärahastot

211

794

27 104

Pitkän koron rahastot

146

-1 072

31 515

Lyhyen koron rahastot

108

-732

14 404

Vaihtoehtoiset rahastot

15

451

7 342

YHTEENSÄ

751

302

129 126

Marraskuussa saatiin positiivisia uutisia koronarokotteiden kehityksen edistymisestä, mikä nosti keskeisiä osakeindeksejä. Hyvät uutiset vähentävät maailmantalouteen liittyvää epävarmuutta pidemmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä koronapandemian toinen aalto edelleen kurittaa monien maiden talouksia. Yhtenä poikkeuksena on Kiina, joka on välttänyt pandemian toisen aallon suurimmat vaikutukset.

Euroalueella palveluiden ostopäällikköindeksit jatkoivat laskuaan. Euroopassa toisesta pandemia-aallosta johtuvat varotoimenpiteet ovat olleet aiempaa lievempiä ja kohdennetumpia. Yhdysvalloissa tautiluvut edelleen nousevat, mutta talousennusteissa vähitellen siirrytään jo uuden presidentin aikakauteen.

Korkosijoittajalle marraskuu oli tuottoisa: korot laskivat rokoteuutisista johtuneen nousun jälkeen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yrityslainojen riskilisät jatkoivat edelleen laskuaan ja ovat jo lähellä kriisiä edeltänyttä tasoa. Euroopan keskuspankilta odotetaan vielä kuluvana vuonna lisää uusia elvytystoimia.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 26 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

”Positiiviset uutiset rokotteiden kehityksen onnistumisista luovat uskoa tulevaisuuteen. Odotuksena on, että rokotusten jälkeen pystytään taloudessa palaamaan asteittain normaalimpaan tilaan. Minkälainen tilanne uusi normaali markkinoilla on, jää nähtäväksi. Sijoittaja joutuu loppuvuonna tasapainoilemaan koronakriisistä johtuvan epävarmuuden ja toisaalta pidemmän aikavälin mahdollisuuksien välillä”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 279 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Tyynenmeren alueelle sijoittavista rahastoista, yhteensä 61 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

12

-238

5 952

19 %

Pohjoismaat

34

236

6 502

26 %

Eurooppa

-15

-129

6 280

1 %

Pohjois-Amerikka

-23

306

6 061

7 %

Japani

4

-19

756

11 %

Tyynenmeren alue

-23

6

709

13 %

Kehittyvät markkinat

106

158

5 764

1 %

Maailma

173

594

15 237

9 %

Toimialarahastot

1

-53

1 500

1 %

YHTEENSÄ

270

861

48 761

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 183 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 61 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 3,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,65).

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

115

-175

5 680

2,9 %

Luokitellut yrityslainat EUR

12

-836

9 574

1,7 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

14

118

3 639

0,4 %

Valtioriski maailma

-2

-11

122

0,1 %

Luokitellut yrityslainat maailma

68

177

7 328

2,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-44

-40

1 557

3,4 %

Kehittyvät markkinat

-17

-305

3 615

0,1 %

YHTEENSÄ

146

-1 072

31 515

Rahastoraportti, marraskuu 2020

Markkinakatsaus, marraskuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.