Rahastoihin yli miljardi euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuun aikana nettomääräisesti 1,1 miljardia euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 113,5 miljardia euroa. Rahastopääomasta noin 20 miljardia euroa on peräisin Ruotsista.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 539 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin kertyi 364 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 242 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 77 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 151 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät

heinäkuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.7.2017

Osakerahastot 539 -78 41 540
Yhdistelmärahastot 364 2 028 22 278
Pitkän koron rahastot -151 516 31 017
Lyhyen koron rahastot 242 1 339 15 127
Vaihtoehtoiset rahastot 77 402 3 510
YHTEENSÄ 1 070 4 207 113 473

Euro on tänä vuonna vahvistunut merkittävästi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Euroa tukee poliittisten riskien hälveneminen, vahvistuneet talousnäkymät sekä EKP:n viestit rahapolitiikan poikkeustoimien asteittaisesta purkamisesta lähitulevaisuudessa. Euron vahvistuminen on syönyt eurosijoittajan tuottoja, vaikka tuottojen kehitys paikallisissa valuutoissa olisikin vahvaa.

Helsingin pörssissä on useita yhtiöitä, joille euron vahvistumisella suhteessa dollariin on merkittäviä vaikutuksia. Yleisesti ottaen euron vahvistuminen hankaloittaa vientiyhtiöiden tilannetta, kun vientituotteet kallistuvat ja näin ollen menetetään kilpailukykyä suhteessa muihin valuuttoihin. Yhtiökohtaiset vaikutukset riippuvat kuitenkin monesta eri tekijästä.

”Euron vahvistuminen on vaikuttanut merkittävästi etenkin dollarimääräisten sijoitusrahastojen tuottoihin. Noin 15 prosenttia kotimaisesta sijoitusrahastopääomasta on sijoitettu suoraan dollarimääräisiin arvopapereihin. Lisäksi monen kotimaisen ja eurooppalaisen yhtiön tulokseen valuuttakurssiliikkeet vaikuttavat epäsuorasti. Valuutat ovat siten tärkeitä, mutta tälläkin kertaa muutos oli vaikeasti ennakoitava ja jopa yllättävän voimakas”, tiivistää Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 318 miljoonaa euroa. Myös muiden osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiiviset. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon 19,7 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät

heinäkuu 2017

Nettomerkinnät

vuoden alusta

Pääoma

31.7.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Suomi 11 -216 5 439 19,7 %
Pohjoismaat 15 -223 4 456 16,4 %
Eurooppa 56 678 7 577 16,0 %
Pohjois-Amerikka 50 -915 5 075 8,2 %
Japani 12 76 902 9,5 %
Tyynenmeren alue 18 38 330 10,1 %
Kehittyvät markkinat 45 -66 6 242 12,5 %
Maailma 318 658 10 204 8,7 %
Toimialarahastot 14 -109 1 315 6,6 %
YHTEENSÄ 539 -78 41 540

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot. Eniten pääomia lunastettiin globaaleista korkeariskisistä yrityslainoista. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 8,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,5).

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2017 Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma

31.7.2017

Tuotto

12 kk (ka.)

Valtioriski EUR -16 -332 6 052 -3,1 %
Luokitellut yrityslainat EUR -55 302 10 698 1,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR -6 -99 2 897 8,6 %
Valtioriski maailma -1 -48 168 -1,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma 38 263 5 638 1,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma -173 -85 2 479 4,8 %
Kehittyvät markkinat 62 514 3 085 4,8 %
YHTEENSÄ -151 516 31 017


Rahastoraportti, heinäkuu 2017

Markkinakatsaus, heinäkuu 2017


Noin 28 prosentilla eli 1,2 miljoonalla 15–79-vuotiaista suomalaisista on rahastosijoituksia. Suomalaisten kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo oli vuoden 2016 lopussa sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 40,8 miljardia euroa, eli noin 38 prosenttia koko ra­hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli heinäkuun lopulla yhteensä 466 kpl.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat