Rahastoista lunastettiin 301 miljoonaa euroa – markkinatilanne lisää epävarmuutta

  • Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa yhteensä 301 miljoonaa euroa.
  • Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli syyskuun lopussa 130 miljardia euroa

Syyskuussa uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin yhteensä 25 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 115 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin varoja yhteensä 20 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 35 miljoonaa euroa ja lyhyen koron yhteensä 386 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.9.2022
Osakerahastot-20-1 79548 663
Yhdistelmärahastot2535528 186
Pitkän koron rahastot-35-67227 163
Lyhyen koron rahastot-386-2 45215 052
Vaihtoehtoiset rahastot11583611 190
YHTEENSÄ-301-3 729130 254

Syyskuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit nostivat ohjauskorkojaan 0,75 prosenttiyksiköllä inflaation hillitsemiseksi. Euroopan keskuspankille nosto oli historiallisen suuri. Rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna.

Markkinakorot nousivat sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa. Pitkien korkojen nousun myötä osakkeiden arvostuskertoimet laskivat. Maailmantalouden kasvun ennustetaan hiipuvan, mikä lisää epävarmuutta osakemarkkinoilla pidemmällä aikavälillä. Yhdysvaltain dollarin kurssi on vahvistunut alkuvuonna ja vaikuttanut myönteisesti niiden rahastojen arvostuksiin, joiden kurssimuutoksia ei ole suojattu.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Esimerkiksi Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korko oli syyskuussa vuoden 2011 tasolla.

”Euroopassa sodan ja menneiden vuosien keskuspankkien elvytystoimien heijastusvaikutukset näkyvät nyt laajasti. Energiakriisi ja inflaatio ovat kasvattaneet euroalueella taantuman uhkaa. Suomessa kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen oli syyskuussa historiallisen heikko. Synkkien talouslukujen aikana katse kannattaa pitää omassa sijoitussuunnitelmassa ja pitkälle tulevaisuudessa. Pitkäjänteinen sijoittaja on tottunut, että sijoittamiseen ja säästämiseen sisältyy laskuja ja nousuja. Laskukausi mahdollistaa sen, että hyviä sijoituskohteita voi löytää edullisesti.” analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Suomeen ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 147 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Tyynenmeren alueelle, Japaniin, kehittyville markkinoille ja Pohjoismaihin sijoittavista rahastoluokista yhteensä 162 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk arvot olivat miinusmerkkisiä. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.9.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi4-2905 136-23 %
Pohjoismaat-30-2706 250-28 %
Eurooppa143-5704 597-19 %
Pohjois-Amerikka-1-3247 044-3 %
Japani-38-21509-20 %
Tyynenmeren alue-67-37828-16 %
Kehittyvät markkinat-27-2134 391-15 %
Maailma12618 518-11 %
Toimialarahastot-7-951 391-13 %
YHTEENSÄ-20-1 79548 663 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin euroalueen korkeariskisiin ja valtionriskiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 119 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin sekä globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin että kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 155 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Sharpen 12 kk arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2022Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.9.2022Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR522795 223-15,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR0-1088 551-14,2 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR67-33 136-12,9 %
Valtioriski maailma055199-3,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma-128-6375 971-9,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-17-141 437-11,2 %
Kehittyvät markkinat-10-2442 646-11,7 %
YHTEENSÄ-35-67227 163 

Uutista korjattu 10.10.2022 kello 19.41. Uutisessa oli virhe suomalaisista sijoitusrahastoista lunastetuissa varoissa. Virhe oli lähtöisin saamastamme tilastodatasta. Oikea lunastettujen varojen määrä on 301 miljoonaa euroa, ei 363 miljoonaa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 115 miljoonaa euroa, ei 54 miljoonaa. Tiedot korjattu otsikkoon, tekstiin, taulukkoon ja kuvaan.

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan