Rahastopääoma kääntyi taas kasvuun – lokakuussa uusia sijoituksia 196 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa yhteensä 196 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääoma kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli lokakuun lopussa 157 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Lokakuussa sijoitettiin uusia pääomia lyhyen koron rahastoihin yhteensä 259 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 221 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 14 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 179 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 119 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EURNettomerkinnät lokakuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.10.2021
Osakerahastot-1791 42962 912
Yhdistelmärahastot2212 03232 558
Pitkän koron rahastot-1191 17532 783
Lyhyen koron rahastot2593 28518 621
Vaihtoehtoiset rahastot148629 803
YHTEENSÄ1968 783156 676

Lokakuussa keskeiset globaalit osakeindeksit nousivat. Lunastuksista huolimatta osakerahastojen pääoma kasvoikin myönteisen markkinakehityksen ansiosta. Osakesijoittajat hajauttivat globaalisti sijoituksiaan. Euroopassa ja Yhdysvalloissa talouden elvytys jatkuu edelleen, mutta Yhdysvalloissa odotetaan jo rahapolitiikan kiristymistä. Mahdollinen korkojen nousu voimistaa tarvetta riskien hajauttamiselle.

Osakerahastoista lunastuksia tehtiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista. Kehittyvillä markkinoilla etenkin Kiinan talouskasvunäkymät ovat heikentyneet. Kiinan kiinteistösektorin investoinnit ovat vähentyneet ja huoli rakennus- ja kiinteistösektorin taloudellisesta tilasta kasvanut. Aikaisemmin rakennus- ja kiinteistösektori laajentui voimakkaasti vaikuttaen myönteisesti Kiinan muuhun talouteen. Nyt sektorin haasteet uhkaavat levitä muille toimialoille.

Lokakuu oli korkosijoittajalle haastava. Pitkät korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korko nousi vuoden 2019 kevään tasolle.

”Myönteinen vire jatkui osakemarkkinoilla, mutta selvästi entistä suurempi hajauttamisen tarve näkyi lokakuun nettomerkinnöissä. Sijoittajan täytyy olla nyt entistä tarkempi sijoituspäätöksissään: pitkään jatkunut osakekurssien nousu ja Yhdysvaltain rahapolitiikan mahdollinen kiristyminen luovat globaalisti epävarmuutta markkinoille”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 142 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa kehittyville markkinoille ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 341 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,33). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät lokakuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.10.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi15327 47841 %
Pohjoismaat271188 92452 %
Eurooppa-55-2557 57243 %
Pohjois-Amerikka274378 25641 %
Japani-4-12566620 %
Tyynenmeren alue1616196522 %
Kehittyvät markkinat-286-3666 36328 %
Maailma881 50420 99736 %
Toimialarahastot-7-771 69334 %
YHTEENSÄ-1791 42962 912 

Pitkän koron rahastoissa varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 55 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 113 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 7,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,38).

milj. EURNettomerkinnät lokakuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.10.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR362905 827-2,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR-1134959 8910,7 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-26693 8166,9 %
Valtioriski maailma1201490,2 %
Luokitellut yrityslainat maailma194367 9452,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-221771 8297,4 %
Kehittyvät markkinat-14-3143 3254,1 %
YHTEENSÄ-1191 17532 783 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan