Rahastopääoma kasvoi marraskuussa suotuisan markkinakehityksen ansiosta

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin marraskuussa nettomääräisesti yhteensä 215 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi kuitenkin suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 123 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 283 miljoonaa euro ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 18 miljoonaa euroa uusia pääomia. Varoja lunastettiin pitkän koron rahastoista 285 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista 194 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 36 miljoonaa euroa. Vuoden alusta lukien osakerahastot ovat menettäneet 4,6 miljardia euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2019

Osakerahastot

-36

-4 588

44 318

Yhdistelmärahastot

283

552

25 277

Pitkän koron rahastot

-285

2 240

32 280

Lyhyen koron rahastot

-194

1 150

14 972

Vaihtoehtoiset rahastot

18

968

6 386

YHTEENSÄ

-215

324

123 233

Marraskuussa osakerahastojen pääoma kasvoi pääasiassa suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasodan eri käänteet näkyvät osakemarkkinoilla, mutta isossa kuvassa tilanne on tasapainottunut. Talousluvut sekä Kiinassa että Yhdysvalloissa ovat kärsineet kauppasodasta, mikä on heijastunut myös sijoituspäätöksiin.

Euroalueella erityisesti Saksan ostopäällikköindeksit laskivat pitkän ajanjakson keskiarvon alapuolelle. Yhtä voimakasta laskua ei kuitenkaan nähty kuluttajien omaa taloutta kuvaavissa luottamusindikaattoreissa. Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka tukee osaltaan positiivista markkinakehitystä.

Euroalueella korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin laskevasti. Lisäksi Euroopan keskuspankin elvyttävä rahapolitiikka vauhditti pääomien siirtymistä riskipitoisempiin sijoituskohteisiin, kuten korkeariskisempiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin ja vaihtoehtoisiin rahastoihin.

”Odotukset osakemarkkinoilla ovat olleet heikentyneiden talousnäkymien aikana matalalla, joten positiivisiin uutisiin reagoidaan herkästi ja painokkaasti. Globaalien poliittisten riskien väheneminen tasapainottaa tilannetta ja voi pikkuhiljaa luoda pohjaa positiivisemmille ennusteille”, arvioi asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

”Euroalueella valtioiden joukkovelkakirjalainojen tasaisen negatiivinen korkotuotto ei innosta varsinkaan instituutionaalisia sijoittajia, joiden on pakko saada tuottoa sijoituksilleen. Sijoittaja joutuukin nyt tasapainoilemaan heikkojen positiivisten signaalien ja heikentyneiden talousennusteiden välillä.”

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Eurooppaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 351 miljoonaa euroa. Eniten pääomia menettivät Pohjois-Amerikkaan ja globaaleille markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 384 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 22 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

27

-120

5 233

17,1 %

Pohjoismaat

6

-18

4 899

16,5 %

Eurooppa

324

-590

6 385

15,6 %

Pohjois-Amerikka

-318

-1 878

5 425

16,2 %

Japani

-16

-514

737

11,4 %

Tyynenmeren alue

10

71

602

11,8 %

Kehittyvät markkinat

2

-950

5 294

14,6 %

Maailma

-66

-597

14 207

15,4 %

Toimialarahastot

-6

8

1 536

21,7 %

YHTEENSÄ

-36

-4 588

44 318

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 188 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin sekä euroalueelle että globaalisti valtioriskiin sijoittavista rahastoista, samoin globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 515 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 9,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyivät parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,1).

milj. EUR

Nettomerkinnät marraskuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.11.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-456

11

5 902

6,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

126

542

10 431

5,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

62

561

3 491

6,5 %

Valtioriski maailma

-40

-40

136

-0,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

24

581

5 734

7,0 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-19

165

2 681

6,9 %

Kehittyvät markkinat

19

420

3 904

9,7 %

YHTEENSÄ

-285

2 240

32 280

Rahastoraportti, marraskuu 2019
Markkinakatsaus, marraskuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.