Rahastopääoma kipusi viime vuonna 125 miljardiin euroon

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2019 nettomääräisesti yhteensä 376 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 125 miljardia euroa.

Vaikka rahastoihin kokonaisuutena tuli uutta pääomaa, olivat vaihtelut eri rahastoluokkien välillä suuria. Pitkän ja lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä noin kolme miljardia euroa lisää uusia pääomia. Uutta pääomaa sijoitettiin myös yhdistelmärahastoihin 716 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 1,1 miljardia euroa. Osakerahastot sen sijaan menettivät 4,6 miljardia euroa. Osa tästä on rahastojen siirtymisiä Suomesta ulkomaille.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2019

Osakerahastot

69

-4 519

45 485

Yhdistelmärahastot

163

716

25 582

Pitkän koron rahastot

-359

1 882

31 970

Lyhyen koron rahastot

7

1 157

15 058

Vaihtoehtoiset rahastot

172

1 140

6 575

YHTEENSÄ

52

376

124 669

Viime vuosi oli korkorahastojen osalta poikkeuksellisen tuottoisa. Keskuspankit sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa muuttivat rahapolitiikkaansa kevyempään suuntaan. Euroopan keskuspankki aloitti uudestaan arvopapereiden osto-ohjelman. Korkomarkkinoilla pitkät korot lähtivätkin selvään laskuun, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin positiivisesti. Korkorahastot kiinnostivat sijoittajia ja niihin sijoitettiin vuoden aikana yhteensä noin kolme miljardia euroa lisää varoja.

Globaalin talouden epävarmuus ja suuret poliittiset riskit heijastuivat osakemarkkinoihin. Erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan käänteet pitivät osakemarkkinat erittäin herkässä tilassa. Vuosi aloitettiin hyvin matalalta tasolta, mutta markkinat elpyivät pikkuhiljaa notkahduksestaan.

Keskuspankkien toimet osaltaan antoivat tukea osakemarkkinoiden kehitykselle. Euroopassa kuluttajien luottamus omaan talouteen pysyi suhteellisen hyvällä tasolla, vaikka teollisuuden luottamusindeksit painuivat alaspäin. Suuret poliittiset riskit pienenivät loppuvuonna, mikä näkyi positiivisena markkinakehityksenä.

”Korko- ja osakerahastosijoittajalle vuosi 2019 oli jälkikäteen arvioituna erinomainen tuottovuosi isoista poliittisista riskeistä ja talouden epävarmuudesta huolimatta. Vuosi jää historiaan ennätyksellisen matalista korkoista ja poikkeuksellisen hyvistä korkorahastojen tuotoista”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

”Vuoden 2020 sijoitusmarkkinoihin heijastuvat erityisesti Yhdysvaltojen presidentinvaalit. Lisäksi isot globaalit megatrendit, kuten demografinen muutos, kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja teknologia, leimaavat talouspoliittista keskustelua.”

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Tyynenmeren alueelle sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 178 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin eniten Pohjois-Amerikkaan sekä globaalisti ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 3,5 miljardia euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät toimialarahastot noin 32 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Globaalisti sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-18

-137

5 418

27 %

Pohjoismaat

6

-12

5 198

31 %

Eurooppa

110

-480

6 647

27 %

Pohjois-Amerikka

-54

-1 932

5 390

30 %

Japani

-37

-551

700

22 %

Tyynenmeren alue

107

178

713

19 %

Kehittyvät markkinat

-43

-993

5 508

24 %

Maailma

-16

-613

14 342

27 %

Toimialarahastot

13

22

1 570

32 %

YHTEENSÄ

69

-4 519

45 485

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja kertyi globaaleihin ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sekä kehittyville markkinoille ja euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 1,9 miljardia euroa. Pääomia menettivät euroalueen ja globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot, yhteensä 150 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot 10,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Rahastoluokista euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menestyivät parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,7).

milj. EUR

Nettomerkinnät joulukuu 2019

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.12.2019

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-120

-109

5 619

4,8 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-152

390

10 287

5,3 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-62

499

3 462

8,1 %

Valtioriski maailma

-1

-41

134

-1,7 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-3

578

5 820

7,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-43

122

2 664

9,2 %

Kehittyvät markkinat

23

443

3 984

10,7 %

YHTEENSÄ

-359

1 882

31 970

Rahastoraportti, joulukuu 2019
Markkinakatsaus, joulukuu 2019

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.