Rahastopääoman arvo kasvoi yli miljardilla lokakuussa

Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi lokakuun lopussa kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle, 73,8 miljardiin euroon. Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin nettomääräisesti 61 miljoonaa euroa, mutta tästä huolimatta rahastopääoman arvo kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta yhteensä yli miljardilla eurolla.

Lokakuussa eniten rahaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat 209 miljoonaa euroa. Osakerahastoista sen sijaan lunastettiin nettomääräisesti 46 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastojen lunastukset jatkuivat jo kolmatta kuukautta peräkkäin ja nettolunastukset olivat lokakuussa 186 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastot olivat lokakuussa ainoa rahastoluokka, joiden yhteenlaskettu arvo laski. Lyhyen koron rahastojen tuottotasot ovat matalien markkinakorkojen takia pysyneet jo pidemmän aikaa matalina, eikä lyhyiden korkojen odoteta keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan vuoksi lähiaikoina nousevan.
milj. EUR Nettomerkinnät,
lokakuu 2013
Nettomerkinnät,
tammi-lokakuu
2013
Pääoma
31.10.2013
Osakerahastot -46 2721 27899
Yhdistelmärahastot 209 -258 10289
Pitkän koron rahastot 0 98 22275
Lyhyen koron rahastot -186 1249 11830
Vaihtoehtoiset rahastot -38 164 1530

Yhteensä

-61 3974 73823
Lokakuussa sijoittajien huomion kohteena oli Yhdysvaltojen budjetti- ja velkakattokiista, jossa demokraatit ja republikaanit riitelivät liittovaltion velanoton rajoista. Kiistaan löydettiin väliaikainen ratkaisu, mutta saman ongelman ääreen palataan todennäköisesti jo ensi vuoden alkupuolella. Ratkaisu otettiin kuitenkin markkinoilla myönteisesti vastaan. Myös vahvojen ostopäällikköindeksilukemien perusteella näyttää siltä, että liittovaltion työnseisauksen vaikutukset jäävät vähäisiksi. Yritysten kolmannen vuosineljänneksen tulokset paranivat Yhdysvalloissa ja keskeiset osakeindeksit kehittyivät lokakuussa vahvasti. Euroopassa huomio on syyskuun Saksan liittopäivävaalien jälkeen kohdistunut makrotalouden indikaattoreihin, etenkin mataliin inflaatiolukemiin. ”Euroalueella hidastuva inflaatio, korkea työttömyys ja vahva euro ovat lisänneet markkinoilla uskoa siihen, että EKP jatkaa rahapoliittista elvytystä edelleen lähitulevaisuudessa”, toteaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastot,
milj. EUR
Nettomerkinnät,
lokakuu 2013
Nettomerkinnät,
tammi-lokakuu
2013
Pääoma
31.10.2013
12 kk:n
tuotto (ka.)
Suomi 3 -212 4557 29,2%
Pohjoismaat -20 459 3240 23,0%
Eurooppa 15 556 5135 20,0%
Pohjois-Amerikka -70 753 2560 21,3%
Japani 5 346 479 25,1%
Tyynenmeren alue 2 12 271 12,0%
Kehittyvät markkinat 33 -120 5884 1,9%
Maailma 39 1222 4926 19,3%
Toimialarahastot -53 -294 847 15,9%
Yhteensä -46 2721 27899
Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka, jonka vuosituotto parani keskimäärin 29,2 prosenttia. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,1). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Euroopan korkean riskin yrityslainat menestyvät

Positiivisen markkinakehityksen vuoksi pitkän koron rahastojen pääomat kasvoivat 280 miljoonalla eurolla lokakuussa. Suotuisan arvonkehityksen taustalla oli etenkin pitkien korkojen lasku Euroopassa, kun inflaation hidastuminen ja sen tuomat odotukset EKP:n lisäelvytyksestä käänsivät muun muassa Saksan valtion pitkät korot laskuun. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoitettiin nettomääräisesti 102 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Emissioita on nähty runsaasti ja sijoittajien kiinnostus on pysynyt vahvana. Eurooppalaisten pankkien kiristäessä luotonantoaan monet yritykset hakevat rahoitusta yhä enenevissä määrin joukkovelkakirjamarkkinoilta. Euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi pitkän koron rahastoista parhaiten: sen vuosituotto oli lokakuussa 10 prosenttia ja Sharpen luku 3,8.
Pitkän koron rahastot
milj. EUR
Nettomerkinnät,
lokakuu 2013
Nettomerkinnät,
tammi-lokakuu
2013
Pääoma
31.10.2013
12 kk:n
tuotto (ka.)
Valtioriski EUR -77 839 5035 3,0%
Luokitellut yrityslainat EUR 1 -108 7857 4,1%
Korkeariskiset yrityslainat EUR 102 281 2160 10,0%
Valtioriski maailma -5 -80 271 -5,9%
Luokitellut yrityslainat maailma -24 -517 3598 1,6%
Korkeariskiset yrityslainat maailma 3 20 1389 4,6%
Kehittyvät markkinat 1 -337 1964 -3,6%
Yhteensä 0 98 22275
Markkinakatsaus Rahastoraportti

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat