Rahastopääoman kasvu taittui – sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa 182 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin syyskuussa yhteensä 182 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääoma pieneni kurssilaskun seurauksena. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli syyskuun lopussa 153 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Syyskuussa sijoitettiin uusia pääomia yhdistelmärahastoihin 170 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 111 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 116 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoista 240 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 106 miljoonaa euroa pääomia.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.9.2021
Osakerahastot-1161 60860 691
Yhdistelmärahastot1701 81131 732
Pitkän koron rahastot-2401 29432 937
Lyhyen koron rahastot-1063 02518 281
Vaihtoehtoiset rahastot1118279 628
YHTEENSÄ-1828 566153 268

Syyskuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Osakerahastoista lunastuksia tehtiin erityisesti Eurooppaan sijoittavista rahastoista. Maailmantalouden nopea elpyminen näkyy jo Euroopassa tuotannon pullonkauloina. Sähkön ja kaasun hinnat ovat nyt ennätyskalliita eri puolilla Eurooppaa. Fossiilisten energiaraaka-aineiden ja päästöoikeuksien hinnat ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti. Pohjoismaissa sähkön hintaa nostaa keskimääräistä matalammat vesivarastot.

Euroopan teollisuutta rasittavat lisäksi edelleen puolijohdekomponenttien saatavuusongelmat ja merirahtiliikenteen kustannuksien nousu. Euroalueen inflaatio nousi syyskuussa 3,4 prosenttiin ja pohjainflaatio 1,9 prosenttiin. Samalla ostopäällikköindeksit laskivat.

Syyskuu oli myös euroalueen korkosijoittajalle haastava. Euroalueen pitkät korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Saksan ja Italian 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen korot nousivat alkukesän tasoille. 

”Euroopassa nopeasti nousseet sähkön ja kaasun hinnat olivat ikävä yllätys sijoittajille.  Päästöoikeuksien hintakehitys ohjaa nyt investointeja EU:n strategian mukaisesti uusiutuviin energialähteisiin, mutta lisää kustannuksia elinkeinoelämälle ja kotitalouksille. Keskustelu tulevan talven lämmityslaskun noususta vie huomion pois positiivilta talousuutisilta. Myös keskuspankit joutuvat olemaan varpaillaan. Puolan ja Norjan keskuspankit ovat jo nostaneet ohjauskorkoja, ja Yhdysvalloissa odotetaan keskuspankin ohjauskoron nostoa ensi vuoden aikana. Euroopan keskuspankki vielä miettii elvytyksen purkamisen tarvetta”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja Tyynenmeren alueelle sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 255 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Pohjoismaihin ja Eurooppaan sijoittavista rahastoista yhteensä 516 miljoonaa euroa. Suomeen sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,38). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.9.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-9177 23733 %
Pohjoismaat-91918 35938 %
Eurooppa-425-2007 33930 %
Pohjois-Amerikka1344107 75232 %
Japani28-12168221 %
Tyynenmeren alue12114595622 %
Kehittyvät markkinat16-806 56227 %
Maailma1241 41720 15928 %
Toimialarahastot-14-701 64424 %
YHTEENSÄ-1161 60860 691 

Pitkän koron rahastoissa varoja lunastettiin pääasiassa euroalueen valtioriskiin sijoittavista rahastoista, yhteensä 233 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 8,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,59).

milj. EURNettomerkinnät syyskuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.9.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR-2332545 810-1,4 %
Luokitellut yrityslainat EUR160810 0431,9 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-5953 8467,7 %
Valtioriski maailma4191430,6 %
Luokitellut yrityslainat maailma94187 8773,3 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-62001 8638,1 %
Kehittyvät markkinat-11-3003 3555,4 %
YHTEENSÄ-2401 29432 937 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan