Rahastopääomat kasvoivat laaja-alaisesti huhtikuussa – uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa

  • Sijoitusrahastoihin huhtikuussa uutta pääomaa 1,2 miljardia euroa.

  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo 144 miljardia euroa, maaliskuussa 140 mrd.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa, kun se oli maaliskuun lopussa 140 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Huhtikuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 229 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 267 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 446 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 239 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 14 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2021
Osakerahastot 229   1 056   57 423  
Yhdistelmärahastot 239   837   29 950  
Pitkän koron rahastot 446   433   31 780  
Lyhyen koron rahastot 267   1 272   16 277  
Vaihtoehtoiset rahastot 14   245   8 113  
YHTEENSÄ 1 196    3 842   143 543  

Huhtikuussa kaikki keskeiset osakeindeksit nousivat hyvien talousnäkymien ja yritysten tulosennusteiden myötätuulessa. Nousu oli kuitenkin maltillista monien yritysten positiivisiin tulosennusteisiin suhteutettuna. Osakeindeksit ovat nousseet koronakriisin pohjalta yli vuoden verran. Osakerahastoluokkien viimeisten 12 kuukauden tuottoprosentit ovat edelleen poikkeuksellisen hyviä.

Yhdysvalloissa ja Euroopassa taloudet ovat avautumassa rokoteohjelmien edistyessä ja odotuksena on, että asteittain siirrytään vahvan talouskasvun aikaan. Kotitalouksien säästöt ja ostovoima ovat tukipakettien ja elvytystoimien ansiosta verraten hyvällä tasolla, joten kotitalouksilla on varoja, joita kuluttaa. Keskustelu raaka-aineiden, komponenttien ja rahtiliikenteen hintojen nopeasta noususta jatkui huhtikuussa, ja ilmassa on huolia inflaation selvästä nopeutumisesta. Sijoittamiseen liittyviä riskejä tasattiin hajauttamalla sijoituksia globaalisti eri mantereille.

Huhtikuussa globaalien poliittisten riskien kohoaminen heijastui inflaatiohuolien ohella korkomarkkinoille, ja euroalueen korkotasot hakivat väliaikaisesti hieman suuntaa. Lopulta korot nousivat. Huhtikuussa suurimmat rahastokohtaiset nettomerkinnät tehtiin vastuullisen sijoittamisen osake- ja korkorahastoihin. Riskejä hajautettiin hyvin laaja-alaisesti.

”Hyvät talousnäkymät ja tulosennusteet luovat osakemarkkinoille positiivista virettä lyhyellä aikajänteellä. Inflaatio-odotukset ovat kuitenkin nousseet. Globaalin talouden asteittaisen elpymisen myötä maailmankaupassa nähdään jo monissa hinnoissa nousua. Patoutunut kotitalouksien kulutuskysyntä pääsee talouden avautumisen myötä purkautumaan nopeasti, mikä voi nostaa tuotteiden ja palveluiden hintoja. Pidemmän aikavälin epävarmuudet näkyivät huhtikuussa sijoitusten hajauttamisen määrässä ja laajuudessa,” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti, Pohjois-Amerikkaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 262 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Japaniin, Tyynenmeren alueelle ja eri toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 72 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,94). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi 24   20   7 063  57 %
Pohjoismaat 14   303   8 268  73 %
Eurooppa 15   82   7 304  38 %
Pohjois-Amerikka 25   187   7 025  37 %
Japani-49  -94   645  21 %
Tyynenmeren alue-19   58   825  36 %
Kehittyvät markkinat 12  -45   6 513  35 %
Maailma 213   582   18 187  34 %
Toimialarahastot-4  -37   1 593  26 %
YHTEENSÄ 229    1 056    57 423    

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin huhtikuussa pääasiassa euroalueen valtioriskiin, luokiteltuihin yrityslainoihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 400 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittavista rahastoista, yhteensä 79 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 12,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,30).

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR145237 5 756  0,6 %
Luokitellut yrityslainat EUR107357 9 855  5,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR14861 3 757  12,8 %
Valtioriski maailma-13 126  -3,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma-7843 7 407  4,0 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma5537 1 604  12,9 %
Kehittyvät markkinat70-305 3 275  8,7 %
YHTEENSÄ446433 31 780    

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat