Sijoitusrahastoihin lähes puoli miljardia euroa uutta pääomaa – suurimmat merkinnät vastuullisiin rahastoihin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 492 miljoonaa euroa.

Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Pääoman arvo oli kuukauden lopussa 136 miljardia euroa.

Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

​Helmikuussa osake-, yhdistelmä- ja lyhyen koron rahastoluokkiin sijoitettiin nettomääräisesti liki saman verran uutta rahaa, noin 210 miljoonaa euroa kuhunkin. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 20 miljoonaa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 164 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.2.2021
Osakerahastot21356952 600
Yhdistelmärahastot21239428 372
Pitkän koron rahastot-1641831 276
Lyhyen koron rahastot21155215 602
Vaihtoehtoiset rahastot20317 842
YHTEENSÄ4921 563135 691

Helmikuun alussa keskeiset osakeindeksit nousivat mutta päätyivät kuun lopussa laskuun teknologiayhtiöt edellä. Yhdysvalloissa rokoteohjelmien edistyminen ja talouden asteittainen elpyminen loivat positiivista virettä osakemarkkinoille mutta heijastuivat myös pitkiin reaalikorkoihin. Pitkien reaalikorkojen nousu loi kuun lopussa globaalisti hermostuneisuutta osakemarkkinoille.

Yhdysvalloista alkanut hermostuneisuus osakemarkkinoilla vauhditti sijoitusten hajauttamista Aasiaan, globaalisti ja erityisesti Eurooppaan. Rahastosijoittajia kiinnostivat edelleen vastuullisen sijoittamisen rahastot. Eurooppaan vastuullisen sijoittamisen rahastot olivat helmikuun rahastokohtaisessa vertailussa suurimpien nettomerkintöjen saajina.

Korkosijoittajalle helmikuu oli vaikea kuukausi, koska korot nousivat. Yhdysvalloissa pitkät korot ovat nousseet inflaatio-odotusten mukaisesti jo puoli vuotta, ja ne ovat merkittävästi korkeammalla tasolla kuin euroalueella. Vaikka euroalueen inflaatio-odotukset ovat vaatimattomia, niin korkotasojen ero ja globaali raaka-aineiden hintojen nousu luovat painetta myös euroalueen pitkien korkojen nousulle. Talouden elpyminen näkyy myös kehittyvillä markkinoilla: Kiinan valtion 10 vuoden korko nousi merkittävästi helmikuussa.

”Sijoittajien kiinnostus kohdistui helmikuun aikana kasvavassa määrin vastuullisen sijoittamisen rahastoihin. Eurooppaan vastuullisen sijoittamisen rahastoja saatettiin ajatella uusina turvasatamina, kun Yhdysvalloissa pitkien reaalikorkojen nousu loi hermostuneisuutta globaalisti osakemarkkinoille. EU:n taloudelliset ja lainsäädännölliset toimet ilmastomuutoksen hillitsemiseksi vaikuttavat sijoittajien ja kuukausisäästäjien näkemyksiin pidemmällä aikavälillä. Yleisesti kuitenkin pitkien korkojen maltillinen nousu on positiivinen askel kohti terveempää taloutta,” summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti, Eurooppaan ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 173 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin hyvin vähän, pääasiassa Suomeen sijoittavista rahastoista 4 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.2.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-476 40732 %
Pohjoismaat482087 37046 %
Eurooppa531016 66415 %
Pohjois-Amerikka10886 30923 %
Japani-2-173725 %
Tyynenmeren alue305179829 %
Kehittyvät markkinat7-416 40016 %
Maailma7217216 40322 %
Toimialarahastot-1-161 51113 %
YHTEENSÄ21356952 600 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin helmikuussa euroalueen valtioriskiin, globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 164 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 326 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 5,1 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,39).

milj. EURNettomerkinnät helmikuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 28.2.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR581425 697-1,0 %
Luokitellut yrityslainat EUR581729 6260,7 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR11-283 6492,4 %
Valtioriski maailma55128-3,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma481137 444-0,1 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-18-441 5155,1 %
Kehittyvät markkinat-326-3423 219-1,9 %
YHTEENSÄ-1641831 276 

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat