Sijoittajien kiinnostus jatkui toukokuussa – rahastoihin 1,2 miljardia uutta pääomaa

  • Sijoitusrahastoihin toukokuussa uutta pääomaa 1,2 miljardia euroa.

  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo 146 miljardia euroa, huhtikuussa 144 mrd.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 146 miljardia euroa, kun se oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa. Rahastoraportti sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Toukokuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 154 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 599 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 155 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 240 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 19 miljoonaa euroa uusia varoja.

milj. EURNettomerkinnät toukokuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.5.2021
Osakerahastot1541 210 58 250  
Yhdistelmärahastot2401 077 30 294  
Pitkän koron rahastot155588 31 983  
Lyhyen koron rahastot5991 871 16 957  
Vaihtoehtoiset rahastot19396 8 540  
YHTEENSÄ1 1675 142 146 024  

Toukokuussa keskeiset osakeindeksit hakivat suuntaa kuukauden aikana. Yhdysvalloissa julkistettiin huhtikuun inflaatioluvut, jotka aiheuttivat hermostuneisuutta globaalisti osakemarkkinoilla. Inflaation kiihtyminen yli odotusten lisää pelkoa rahapolitiikan kiristymisen tarpeesta pidemmällä aikavälillä. Rahapolitiikan mahdollisesta suunnan muutosta antoivat näkemystä myös Yhdysvaltojen keskuspankin pöytäkirjamerkinnät, joissa osa keskuspankkiireista haluaisi jo keskustella arvopapereiden osto-ohjelman vähentämisestä. Euroalueella ei ole huolta yli odotusten kiihtyvästä inflaatiosta. Keskuspankkien ja valtioiden elvytystoimet ovat historiallisen suuria, joten osa rahasta hakeutuu edelleen matalaa korkotasoa tuottoisampiin sijoituskohteisiin.

Pitkät korot hakivat myös suuntaa toukokuussa. Yhdysvaltojen inflaatiolukujen kehitys heijastui myös valuuttakursseihin ja euroalueen pitkiin korkoihin. Saksan 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korkotaso nousi noin 25 % yhden päivän aikana. Myös euroalueen eteläisten valtioiden 10 vuoden joukkovelkakirjalainojen koroissa nähtiin merkittäviä muutoksia. Euroalueen pitkät korot kuitenkin lopulta laskivat huhtikuun tasolle.

Euroalueen lyhyissä koroissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Lyhyen koron rahastoihin nettomerkintöjä tehtiin laajasti Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin. Talouden elpymisen myötä yrityksille syntyy nyt voittovaroja, joille etsitään negatiivisen korkotason sijasta positiivista korkotuottoa.

”Inflaatiohuolet näkyvät osakemarkkinoilla, mutta kuukausittain säännöllisesti säästävä rahastosijoittaja nukkuu yönsä edelleen hyvin. Uuden Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Kuten edellisen 12 kuukauden poikkeuksellisen hyvien tuottojen pohjalta voi arvioida, niin yli miljoonan raja on todennäköisesti jo ylitetty.” arvioi asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä. Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti, Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 254 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Japaniin, Tyynenmeren alueelle ja Suomeen sijoittavista rahastoista yhteensä 124 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,52). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät toukokuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.5.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-28-87 14749 %
Pohjoismaat53078 37662 %
Eurooppa18997 51936 %
Pohjois-Amerikka272147 02932 %
Japani-72-16657114 %
Tyynenmeren alue-243380136 %
Kehittyvät markkinat31-146 65437 %
Maailma19677818 54630 %
Toimialarahastot2-351 60624 %
YHTEENSÄ1541 21058 250 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin toukokuussa pääasiassa globaalisti ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 180 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 10,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 4,06).

milj. EURNettomerkinnät toukokuu 2021Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 31.5.2021Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR152525 7680,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR1224799 9724,4 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR-2593 77110,6 %
Valtioriski maailma14127-3,0 %
Luokitellut yrityslainat maailma581007 4752,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma-3521 5729,4 %
Kehittyvät markkinat-4-3083 2975,6 %
YHTEENSÄ15558831 983 

Tilastokeskuksen vuoden 2019 varallisuustutkimuksen mukaan 34 prosentilla, eli noin 954 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 6 200 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat